Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 87         Psalmen 89 >>

Psalmen 88

88:1  Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor den opperzangmeester, op Machalath Leannoth; een onderwijzing van Heman, den Ezrahiet. (:) O HEERE, God mijns heils! bij dag, bij nacht roep ik voor U.

88:2  (:) Laat mijn gebed voor Uw aanschijn komen; neig Uw oor tot mijn geschrei.

88:3  (:) Want mijn ziel is der tegenheden zat, en mijn leven raakt tot aan het graf.

88:4  (:) Ik ben gerekend met degenen, die in de kuil nederdalen; ik ben geworden als een man, die krachteloos is;

88:5  (:) Afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen, die in het graf liggen, die Gij niet meer gedenkt, en zij zijn afgesneden van Uw hand.

88:6  (:) Gij hebt mij in den ondersten kuil gelegd, in duisternissen, in diepten.

88:7  (:) Uw grimmigheid ligt op mij; Gij hebt mij nedergedrukt met al Uw baren. Sela.

88:8  (:) Mijn bekenden hebt Gij verre van mij gedaan, Gij hebt mij hun tot een groten gruwel gesteld; ik ben besloten, en kan niet uitkomen.

88:9  (:) Mijn oog treurt vanwege verdrukking; HEERE! ik roep tot U den gansen dag; ik strek mijn handen uit tot U.

88:10  (:) Zult Gij wonder doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan, zullen zij U loven? Sela.

88:11  (:) Zal Uw goedertierenheid in het graf verteld worden, Uw getrouwheid in het verderf?

88:12  (:) Zullen Uw wonderen bekend worden in de duisternis, en Uw gerechtigheid in het land der vergetelheid?

88:13  (:) Maar ik, HEERE! roep tot U, en mijn gebed komt U voor in den morgenstond.

88:14  (:) HEERE! waarom verstoot Gij mijn ziel, en verbergt Uw aanschijn voor mij?

88:15  (:) Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende; ik draag Uw vervaarnissen, ik ben twijfelmoedig.

88:16  (:) Uw hittige toornigheden gaan over mij; Uw verschrikkingen doen mij vergaan.

88:17  (:) Den gansen dag omringen zij mij als water; te zamen omgeven zij mij.

88:18  (:) Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan; mijn bekenden zijn in duisternis.

<< Psalmen 87         Psalmen 89 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)