Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 86         Psalmen 88 >>

Psalmen 87

87:1  Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid.

87:2  De HEERE bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jakob.

87:3  Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods! Sela.

87:4  Ik zal Rahab en Babel vermelden, onder degenen, die Mij kennen; ziet, de Filistijn, en de Tyrier, met den Moor, deze is aldaar geboren.

87:5  En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal hen bevestigen.

87:6  De HEERE zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: Deze is aldaar geboren. Sela.

87:7  En de zangers, gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn. Literatuur:

<< Psalmen 86         Psalmen 88 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)