Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 85         Psalmen 87 >>

Psalmen 86

86:1  Een gebed van David. HEERE! neig Uw oor, verhoor mij; want ik ben ellendig en nooddruftig.

86:2  Bewaar mijn ziel, want ik ben Uw gunstgenoot, o Gij, mijn God! verlos Uw knecht, die op U betrouwt.

86:3  Zijt mij genadig, HEERE! want ik roep tot U den gansen dag.

86:4  Verheug de ziel Uws knechts; want tot U, HEERE! verhef ik mijn ziel.

86:5  Want Gij, HEERE! zijt goed, en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid allen, die U aanroepen. Literatuur:

86:6  HEERE! neem mijn gebed ter ore, en merk op de stem mijner smekingen.

86:7  In den dag mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij verhoort mij.

86:8  Onder de goden is niemand U gelijk, Heere! en er zijn geen gelijk Uw werken.

86:9  Al de heidenen, Heere! die Gij gemaakt hebt, zullen komen, en zullen zich voor Uw aanschijn nederbuigen, en Uw Naam eren.

86:10  Want Gij zijt groot, en doet wonderwerken; Gij alleen zijt God.

86:11  Leer mij, HEERE! Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams.

86:12  Heere, mijn God! ik zal U met mijn ganse hart loven, en ik zal Uw Naam eren in eeuwigheid;

86:13  Want Uw goedertierenheid is groot over mij; en Gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt.

86:14  O God! de hovaardigen staan tegen mij op, en de vergaderingen der tirannen zoeken mijn ziel; en zij stellen U niet voor hun ogen.

86:15  Maar Gij, Heere! zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig, en groot van goedertierenheid en waarheid.

86:16  Wend U tot mij, en zijt mij genadig, geef Uw knecht Uw sterkte, en verlos den zoon Uwer dienstmaagd.

86:17  Doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijn haters zien, en beschaamd worden, als Gij, HEERE! mij geholpen, en mij getroost zult hebben.

<< Psalmen 85         Psalmen 87 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)