Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 83         Psalmen 85 >>

Psalmen 84

84:1  Voor den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm, voor de kinderen van Korach. (:) Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen!

84:2  (:) Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God.

84:3  (:) Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning, en mijn God!

84:4  (:) Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela.

84:5  (:) Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn.

84:6  (:) Als zij door het dal der moerbezienbomen doorgaan, stellen zij Hem tot een fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Literatuur:

84:7  (:) Zij gaan van kracht tot kracht; een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Literatuur:

84:8  (:) HEERE, God der heirscharen! hoor mijn gebed; neem het ter oren, o God van Jakob! Sela. Literatuur:

84:9  (:) O God, ons Schild! zie, en aanschouw het aangezicht Uws gezalfden. Literatuur:

84:10  (:) Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Literatuur:

84:11  (:) Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen. Literatuur:

84:12  (:) HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt. Literatuur:

<< Psalmen 83         Psalmen 85 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)