Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 81         Psalmen 83 >>

Psalmen 82

82:1  Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden;

82:2  Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.

82:3  Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.

82:4  Verlost den arme en den behoeftige, rukt hem uit der goddelozen hand.

82:5  Zij weten niet, en verstaan niet; zij wandelen steeds in duisternis; dies wankelen alle fondamenten der aarde.

82:6  Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten; Literatuur:

82:7  Nochtans zult gij sterven als een mens; en als een van de vorsten zult gij vallen.

82:8  Sta op, o God! oordeel het aardrijk, want Gij bezit alle natien.

<< Psalmen 81         Psalmen 83 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)