Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 71         Psalmen 73 >>

Psalmen 72

72:1  Voor Salomo. O God! geef den koning Uw rechten, en Uw gerechtigheid den zoon des konings. Literatuur:

72:2  Zo zal hij Uw volk richten met gerechtigheid, en Uw ellendigen met recht. Literatuur:

72:3  De bergen zullen den volke vrede dragen, ook de heuvelen, met gerechtigheid. Literatuur:

72:4  Hij zal de ellendigen des volks richten; hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen, en den verdrukker verbrijzelen. Literatuur:

72:5  Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.

72:6  Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen, die de aarde bevochtigen.

72:7  In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij.

72:8  En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde.

72:9  De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken.

72:10  De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren.

72:11  Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen.

72:12  Want hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft. Literatuur:

72:13  Hij zal den arme en nooddruftige verschonen, en de zielen der nooddruftigen verlossen. Literatuur:

72:14  Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen.

72:15  En hij zal leven; en men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden; den gansen dag zal men hem zegenen.

72:16  Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde.

72:17  Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen.

72:18  Geloofd zij de HEERE God, de God Israels, Die alleen wonderen doet.

72:19  En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen.

72:20  De gebeden van David, den zoon van Isai, hebben een einde.

<< Psalmen 71         Psalmen 73 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)