Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Exodus 15         Exodus 17 >>

Psalmen 66

66:1  Een lied, een psalm, voor den opperzangmeester. Juicht Gode, gij ganse aarde!

66:2  Psalmzingt de eer Zijns Naams; geeft eer Zijn lof.

66:3  Zegt tot God: Hoe vreselijk zijt Gij in Uw werken! Om de grootheid Uwer sterkte zullen zich Uw vijanden geveinsdelijk aan U onderwerpen.

66:4  De ganse aarde aanbidde U, en psalmzinge U; zij psalmzinge Uw Naam. Sela.

66:5  Komt en ziet Gods daden; Hij is vreselijk van werking aan de mensenkinderen.

66:6  Hij heeft de zee veranderd in het droge; zij zijn te voet doorgegaan door de rivier; daar hebben wij ons in Hem verblijd.

66:7  Hij heerst eeuwiglijk met Zijn macht; Zijn ogen houden wacht over de heidenen; laat de afvalligen niet verhoogd worden. Sela. Literatuur:

66:8  Looft, gij volken! onzen God; en laat horen de stem Zijns roems.

66:9  Die onze zielen in het leven stelt, en niet toelaat, dat onze voet wankele.

66:10  Want Gij hebt ons beproefd, o God! Gij hebt ons gelouterd, gelijk men het zilver loutert;

66:11  Gij hadt ons in het net gebracht; Gij hadt een engen band om onze lenden gelegd;

66:12  Gij hadt den mens op ons hoofd doen rijden; wij waren in het vuur en in het water gekomen; maar Gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing.

66:13  Ik zal met brandofferen in Uw huis gaan; ik zal U mijn geloften betalen,

66:14  Die mijn lippen hebben geuit, en mijn mond heeft uitgesproken, als mij bange was.

66:15  Brandofferen van mergbeesten zal ik U offeren, met rookwerk van rammen; ik zal runderen met bokken bereiden. Sela.

66:16  Komt, hoort toe, o allen gij, die God vreest, en ik zal vertellen, wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft.

66:17  Ik riep tot Hem met mijn mond, en Hij werd verhoogd onder mijn tong.

66:18  Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben. Literatuur:

66:19  Maar zeker, God heeft gehoord; Hij heeft gemerkt op de stem mijns gebeds.

66:20  Geloofd zij God, Die mijn gebed niet heeft afgewend, noch Zijn goedertierenheid van mij.

<< Exodus 15         Exodus 17 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)