Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 60         Psalmen 62 >>

Psalmen 61

61:1  Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth. (:) O God! hoor mijn geschrei, merk op mijn gebed.

61:2  (:) Van het einde des lands roep ik tot U als mijn hart overstelpt is; leid mij op een rotssteen, die mij te hoog zou zijn.

61:3  (:) Want Gij zijt mij een Toevlucht geweest, een sterke Toren voor den vijand.

61:4  (:) Ik zal in Uw hut verkeren in eeuwigheden; ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene Uwer vleugelen. Sela.

61:5  (:) Want Gij, o God! hebt gehoord naar mijn geloften; Gij hebt mij gegeven de erfenis dergenen, die Uw Naam vrezen.

61:6  (:) Gij zult dagen tot des konings dagen toedoen; zijn jaren zullen zijn als van geslacht tot geslacht;

61:7  (:) Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten; bereid goedertierenheid en waarheid, dat zij hem behoeden.

61:8  (:) Zo zal ik Uw Naam psalmzingen in eeuwigheid; opdat ik mijn geloften betale, dag bij dag.

<< Psalmen 60         Psalmen 62 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)