Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 59         Psalmen 61 >>

Psalmen 60

60:1  Een gouden kleinood van David tot lering, voor den opperzangmeester, op Schusan E''duth; (:) Als hij gevochten had met de Syriers van Mesopotamie, en met de Syriers van Zoba; en Joab wederkwam, en de Edomieten sloeg in het Zoutdal, twaalf duizend. (:) O God! Gij hadt ons verstoten, Gij hadt ons gescheurd, Gij zijt toornig geweest; keer weder tot ons.

60:2  (:) Gij hebt het land geschud, Gij hebt het gespleten; genees zijn breuken, want het wankelt.

60:3  (:) Gij hebt Uw volk een harde zaak doen zien; Gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn. Literatuur:

60:4  (:) Maar nu hebt Gij dengenen, die U vrezen, een banier gegeven, om die op te werpen, vanwege de waarheid. Sela. Literatuur:

60:5  (:) Opdat Uw beminden zouden bevrijd worden; geef heil door Uw rechterhand, en verhoor ons. Literatuur:

60:6  (:) God heeft gesproken in Zijn heiligdom; dies zal ik van vreugde opspringen; ik zal Sichem delen, en het dal van Sukkoth zal ik afmeten.

60:7  (:) Gilead is mijn, en Manasse is mijn, en Efraim is de sterkte mijns hoofds; Juda is mijn wetgever.

60:8  (:) Moab is mijn waspot; op Edom zal ik mijn schoen werpen! juich over mij, o gij Palestina!

60:9  (:) Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? Literatuur:

60:10  (:) Zult Gij het niet zijn, o God! Die ons verstoten hadt, en niet uittoogt, o God! met onze heirkrachten?

60:11  (:) Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid, want ''s mensen heil is ijdelheid.

60:12  (:) In God zullen wij kloeke daden doen, en Hij zal onze wederpartijders vertreden.

<< Psalmen 59         Psalmen 61 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)