Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 51         Psalmen 53 >>

Psalmen 52

52:1  Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester. (:) Als Doeg, de Edomiet, gekomen was, en Saul te kennen gegeven, en tot hem gezegd had: David is gekomen ten huize van Achimelech. (:) Wat beroemt gij u in het kwaad, o gij geweldige? Gods goedertierenheid duurt toch den gansen dag.

52:2  (:) Uw tong denkt enkel schade als een geslepen scheermes, werkende bedrog.

52:3  (:) Gij hebt het kwade liever dan het goede, de leugen, dan gerechtigheid te spreken. Sela. Literatuur:

52:4  (:) Gij hebt lief alle woorden van verslinding, en een tong des bedrogs.

52:5  (:) God zal u ook afbreken in eeuwigheid; Hij zal u wegrapen en u uit de tent uitrukken; ja, Hij zal u uitwortelen uit het land der levenden. Sela.

52:6  (:) En de rechtvaardigen zullen het zien, en vrezen; en zij zullen over hem lachen, zeggende:

52:7  (:) Ziet den man, die God niet stelde tot Zijn Sterkte, maar vertrouwde op de veelheid zijns rijkdoms; hij was sterk geworden door zijn beschadigen.

52:8  (:) Maar ik zal zijn als een groene olijfboom in Gods huis; ik vertrouw op Gods goedertierenheid eeuwiglijk en altoos.

52:9  (:) Ik zal U loven in eeuwigheid, omdat Gij het gedaan hebt; en ik zal Uw Naam verwachten; want hij is goed voor Uw gunstgenoten.

<< Psalmen 51         Psalmen 53 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)