Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 50         Psalmen 52 >>

Psalmen 51

51:1  Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (:) Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. (:) Wees mij genadig, o God! naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid Uwer barmhartigheden.

51:2  (:) Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde.

51:3  (:) Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij. Literatuur:

51:4  (:) Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan, dat kwaad is in Uw ogen; opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken, en rein zijt in Uw richten. Literatuur:

51:5  (:) Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is ware bekering?  

51:6  (:) Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend. Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is ware bekering?  

51:7  (:) Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.

51:8  (:) Doe mij vreugde en blijdschap horen; dat de beenderen zich verheugen, die Gij verbrijzeld hebt. Literatuur:

51:9  (:) Verberg Uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden. Literatuur:

51:10  (:) Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.

51:11  (:) Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij.

51:12  (:) Geef mij weder de vreugde Uws heils; en de vrijmoedige geest ondersteune mij. Literatuur:

51:13  (:) Zo zal ik den overtreders Uw wegen leren; en de zondaars zullen zich tot U bekeren. Literatuur:

51:14  (:) Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij, God mijns heils! zo zal mijn tong Uw gerechtigheid vrolijk roemen.

51:15  (:) Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen.

51:16  (:) Want Gij hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze geven; in brandofferen hebt Gij geen behagen.

51:17  (:) De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.

51:18  (:) Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op. Literatuur:

51:19  (:) Dan zult Gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer, dat gans verteerd wordt; dan zullen zij varren offeren op Uw altaar. Literatuur:

<< Psalmen 50         Psalmen 52 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)