Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 49         Psalmen 51 >>

Psalmen 50

50:1  Een psalm van Asaf. De God der goden, de HEERE spreekt, en roept de aarde, van den opgang der zon tot aan haar ondergang. Literatuur:

50:2  Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God blinkende. Literatuur:

50:3  Onze God zal komen en zal niet zwijgen; een vuur voor Zijn aangezicht zal verteren, en rondom Hem zal het zeer stormen.

50:4  Hij zal roepen tot den hemel van boven, en tot de aarde, om Zijn volk te richten. Literatuur:

50:5  Verzamelt Mij Mijn gunstgenoten, die Mijn verbond maken met offerande! Literatuur:

50:6  En de hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid; want God Zelf is Rechter. Sela. Literatuur:

50:7  Hoort, Mijn volk! en Ik zal spreken; Israel! en Ik zal onder u betuigen; Ik, God, ben uw God. Literatuur:

50:8  Om uw offeranden zal Ik u niet straffen, want uw brandofferen zijn steeds voor Mij.

50:9  Ik zal uit uw huis geen var nemen, noch bokken uit uw kooien; Literatuur:


Preken
U bent wat u kiest  

50:10  Want al het gedierte des wouds is Mijn, de beesten op duizend bergen. Literatuur:


Preken
U bent wat u kiest  

50:11  Ik ken al het gevogelte der bergen, en het wild des velds is bij Mij. Literatuur:


Preken
U bent wat u kiest  

50:12  Zo Mij hongerde, Ik zou het u niet zeggen; want Mijn is de wereld en haar volheid. Literatuur:


Preken
U bent wat u kiest  

50:13  Zou Ik stierenvlees eten, of bokkenbloed drinken?

50:14  Offert Gode dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften.

50:15  En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren.

50:16  Maar tot den goddeloze zegt God: Wat hebt gij Mijn inzettingen te vertellen, en neemt Mijn verbond in uw mond? Literatuur:

50:17  Dewijl gij de kastijding haat, en Mijn woorden achter u henenwerpt. Literatuur:

50:18  Indien gij een dief ziet, zo loopt gij met hem; en uw deel is met de overspelers. Literatuur:

50:19  Uw mond slaat gij in het kwade, en uw tong koppelt bedrog. Literatuur:

50:20  Gij zit, gij spreekt tegen uw broeder; tegen den zoon uwer moeder geeft gij lastering uit. Literatuur:

50:21  Deze dingen doet gij, en Ik zwijg; gij meent, dat Ik te enenmale ben, gelijk gij; Ik zal u straffen, en zal het ordentelijk voor uw ogen stellen. Literatuur:

50:22  Verstaat dit toch, gij godvergetenden! opdat Ik niet verscheure en niemand redde. Literatuur:

50:23  Wie dankoffert, die zal Mij eren; en wie zijn weg wel aanstelt, dien zal Ik Gods heil doen zien. Literatuur:

<< Psalmen 49         Psalmen 51 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)