Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 48         Psalmen 50 >>

Psalmen 49

49:1  Een psalm, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. (:) Hoort dit, alle gij volken! neemt ter ore, alle inwoners der wereld,

49:2  (:) Zowel slechten als aanzienlijken, te zamen rijk en arm!

49:3  (:) Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, en de overdenking mijns harten zal vol verstand zijn.

49:4  (:) Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk; ik zal mijn verborgene rede openen op de harp. Literatuur:

49:5  (:) Waarom zou ik vrezen in kwade dagen, als de ongerechtigen, die op de hielen zijn, mij omringen?

49:6  (:) Aangaande degenen, die op hun goed vertrouwen; en op de veelheid huns rijkdoms roemen;

49:7  (:) Niemand van hen zal zijn broeder immermeer kunnen verlossen; hij zal Gode zijn rantsoen niet kunnen geven;

49:8  (:) (Want de verlossing hunner ziel is te kostelijk, en zal in eeuwigheid ophouden);

49:9  (:) Dat hij ook voortaan geduriglijk zou leven, en de verderving niet zien.

49:10  (:) Want hij ziet, dat de wijzen sterven, dat te zamen een dwaas en een onvernuftige omkomen, en hun goed anderen nalaten.

49:11  (:) Hun binnenste gedachte is, dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid, hun woningen van geslacht tot geslacht; zij noemen de landen naar hun namen.

49:12  (:) De mens nochtans, die in waarde is, blijft niet; hij wordt gelijk als de beesten, die vergaan.

49:13  (:) Deze hun weg is een dwaasheid van hen; nochtans hebben hun nakomelingen een welbehagen in hun woorden. Sela.

49:14  (:) Men zet hen als schapen in het graf, de dood zal hen afweiden; en de oprechten zullen over hen heersen in dien morgenstond; en het graf zal hun gedaante verslijten, elk uit zijn woning.

49:15  (:) Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen, want Hij zal mij opnemen. Sela.

49:16  (:) Vrees niet, wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt;

49:17  (:) Want hij zal in zijn sterven niet met al medenemen, zijn eer zal hem niet nadalen.

49:18  (:) Hoewel hij zijn ziel in zijn leven zegent, en zij u loven, omdat gij uzelven goed doet;

49:19  (:) Zo zal zij toch komen tot het geslacht harer vaderen; tot in eeuwigheid zullen zij het licht niet zien.

49:20  (:) De mens, die in waarde is, en geen verstand heeft, wordt gelijk als de beesten, die vergaan.

<< Psalmen 48         Psalmen 50 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)