Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 38         Psalmen 40 >>

Psalmen 39

39:1  Een psalm van David, voor den opperzangmeester, voor Jeduthun. (:) Ik zeide: Ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong; ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is.

39:2  (:) Ik was verstomd door stilzwijgen, ik zweeg van het goede; maar mijn smart werd verzwaard.

39:3  (:) Mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde in mijn overdenking; toen sprak ik met mijn tong:

39:4  (:) HEERE! maak mij bekend mijn einde, en welke de mate mijner dagen zij; dat ik wete, hoe vergankelijk ik zij.

39:5  (:) Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor U; immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela. Literatuur:

39:6  (:) Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij ijdellijk; men brengt bijeen, en men weet niet, wie het naar zich nemen zal. Literatuur:

39:7  (:) En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U. Literatuur:

39:8  (:) Verlos mij van al mijn overtredingen; en stel mij niet tot een smaad des dwazen.

39:9  (:) Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet opendoen, want Gij hebt het gedaan.

39:10  (:) Neem Uw plage van op mij weg, ik ben bezweken van de bestrijding Uwer hand. Literatuur:

39:11  (:) Kastijdt Gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet Gij zijn bevalligheid smelten als een mot; immers is een ieder mens ijdelheid. Sela.

39:12  (:) Hoor, HEERE! mijn gebed, en neem mijn geroep ter ore; zwijg niet tot mijn tranen; want ik ben een vreemdeling bij U, een bijwoner, gelijk al mijn vaders.

39:13  (:) Wend U van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heenga, en ik niet meer zij.

<< Psalmen 38         Psalmen 40 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)