Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 35         Psalmen 37 >>

Psalmen 36

36:1  Een psalm van David, den knecht des HEEREN, voor den opperzangmeester. (:) De overtreding des goddelozen spreekt in het binnenste van mijn hart: Er is geen vreze Gods voor zijn ogen.

36:2  (:) Want hij vleit zichzelven in zijn ogen, als men zijn ongerechtigheid bevindt, die te haten is.

36:3  (:) De woorden zijns monds zijn onrecht en bedrog; hij laat na te verstaan tot weldoen.

36:4  (:) Hij bedenkt onrecht op zijn leger; hij stelt zich op een weg, die niet goed is; het kwaad verwerpt hij niet.

36:5  (:) O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.

36:6  (:) Uw gerechtigheid is als de bergen Gods, Uw oordelen zijn een grote afgrond; HEERE! Gij behoudt mensen en beesten.

36:7  (:) Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Dies de mensenkinderen onder de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen. Literatuur:

36:8  (:) Zij worden dronken van de vettigheid Uws huizes; en Gij drenkt hen uit de beek Uwer wellusten.

36:9  (:) Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht.

36:10  (:) Strek Uw goedertierenheid uit over degenen, die U kennen, en Uw gerechtigheid over de oprechten van hart.

36:11  (:) De voet der hovaardigen kome niet over mij, en de hand der goddelozen doe mij niet omzwerven.

36:12  (:) Aldaar zijn de werkers der ongerechtigheid gevallen; zij zijn nedergestoten, en kunnen niet weder opstaan.

<< Psalmen 35         Psalmen 37 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)