Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 32         Psalmen 34 >>

Psalmen 33

33:1  Gij rechtvaardigen! zingt vrolijk in den HEERE; lof betaamt den oprechten.

33:2  Looft den HEERE met de harp; psalmzingt Hem met de luit, en het tiensnarig instrument.

33:3  Zingt Hem een nieuw lied; speelt wel met vrolijk geschal.

33:4  Want des HEEREN woord is recht, en al Zijn werk getrouw.

33:5  Hij heeft gerechtigheid en gericht lief; de aarde is vol van de goedertierenheid des HEEREN. Literatuur:

33:6  Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir. Literatuur:

33:7  Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop; Hij stelt den afgronden schatkameren. Literatuur:

33:8  Laat de ganse aarde voor den HEERE vrezen; laat alle inwoners van de wereld voor Hem schrikken. Literatuur:

33:9  Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er. Literatuur:

33:10  De HEERE vernietigt den raad der heidenen; Hij breekt de gedachten der volken.

33:11  Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

33:12  Welgelukzalig is het volk, welks God de HEERE is; het volk, dat Hij Zich ten erve verkoren heeft.

33:13  De HEERE schouwt uit den hemel, en ziet alle mensenkinderen.

33:14  Hij ziet uit van Zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde.

33:15  Hij formeert hun aller hart; Hij let op al hun werken.

33:16  Een koning wordt niet behouden door een groot heir; een held wordt niet gered door grote kracht;

33:17  Het paard feilt ter overwinning, en bevrijdt niet door zijn grote sterkte.

33:18  Ziet, des HEEREN oog is over degenen, die Hem vrezen, op degenen, die op Zijn goedertierenheid hopen. Literatuur:

33:19  Om hun ziel van den dood te redden, en om hen bij het leven te houden in den honger.

33:20  Onze ziel verbeidt den HEERE: Hij is onze Hulp en ons Schild.

33:21  Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op den Naam Zijner heiligheid vertrouwen.

33:22  Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons; gelijk als wij op U hopen.

<< Psalmen 32         Psalmen 34 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)