Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 24         Psalmen 26 >>

Psalmen 25

25:1  Een psalm van David. Aleph. Tot U, o HEERE! hef ik mijn ziel op.

25:2  Beth. Mijn God! op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden; laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij.

25:3  Gimel. Ja, allen, die U verwachten, zullen niet beschaamd worden; zij zullen beschaamd worden, die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak.

25:4  Daleth. HEERE! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.

25:5  He. Vau. Leid mij in Uw waarheid, en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik den gansen dag.

25:6  Zain. Gedenk, HEERE! Uwer barmhartigheden en Uwer goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid.

25:7  Cheth. Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, noch mijner overtredingen; gedenk mijner naar Uw goedertierenheid, om Uwer goedheid wil, o HEERE!

25:8  Teth. De HEERE is goed en recht; daarom zal Hij de zondaars onderwijzen in den weg. Literatuur:

25:9  Jod. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en Hij zal den zachtmoedigen Zijn weg leren. Literatuur:

25:10  Caph. Alle paden des HEEREN zijn goedertierenheid en waarheid, dengenen, die Zijn verbond en Zijn getuigenissen bewaren. Literatuur:

25:11  Lamed. Om Uws Naams wil, HEERE! zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.

25:12  Mem. Wie is de man, die den HEERE vreest? Hij zal hem onderwijzen in den weg, dien hij zal hebben te verkiezen. Literatuur:

25:13  Nun. Zijn ziel zal vernachten in het goede, en zijn zaad zal de aarde beerven. Literatuur:

25:14  Samech. De verborgenheid des HEEREN is voor degenen, die Hem vrezen; en Zijn verbond, om hun die bekend te maken. Literatuur:

25:15  Ain. Mijn ogen zijn geduriglijk op den HEERE, want Hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren.

25:16  Pe. Wend U tot mij, en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig.

25:17  Tsade. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt; voer mij uit mijn noden.

25:18  Resch. Aanzie mijn ellende, en mijn moeite, en neem weg al mijn zonden.

25:19  Resch. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen, en zij haten mij met een wreveligen haat.

25:20  Schin. Bewaar mijn ziel, en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op U.

25:21  Thau. Laat oprechtigheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht U.

25:22  O God! verlos Israel uit al zijn benauwdheden.

<< Psalmen 24         Psalmen 26 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)