Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 23         Psalmen 25 >>

Psalmen 24

24:1  Een psalm van David. De aarde is des HEEREN, mitsgaders haar volheid, de wereld, en die daarin wonen. Literatuur:

24:2  Want Hij heeft ze gegrond op de zeeen, en heeft ze gevestigd op de rivieren.

24:3  Wie zal klimmen op den berg des HEEREN, en wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid? Literatuur:

24:4  Die rein van handen, en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedriegelijk zweert; Literatuur:

24:5  Die zal den zegen ontvangen van den HEERE, en gerechtigheid van den God zijns heils.

24:6  Dat is het geslacht dergenen, die naar Hem vragen, die Uw aangezicht zoeken, dat is Jakob! Sela.

24:7  Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere inga!

24:8  Wie is de Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig in den strijd.

24:9  Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren! opdat de Koning der ere inga!

24:10  Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE der heirscharen, Die is de Koning der ere. Sela.

<< Psalmen 23         Psalmen 25 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)