Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 18         Psalmen 20 >>

Psalmen 19

19:1  Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (:) De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. Literatuur:

19:2  (:) De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap. Literatuur:

19:3  (:) Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord. Literatuur:

19:4  (:) Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon. Literatuur:

19:5  (:) En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk als een held, om het pad te lopen. Literatuur:

19:6  (:) Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop tot aan de einden deszelven; en niets is verborgen voor haar hitte.

19:7  (:) De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechten wijsheid gevende.

19:8  (:) De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des HEEREN is zuiver, verlichtende de ogen. Literatuur:

19:9  (:) De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten des HEEREN zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig. Literatuur:

19:10  (:) Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig en honigzeem. Literatuur:

19:11  (:) Ook wordt Uw knecht door dezelve klaarlijk vermaand; in het houden van die is grote loon. Literatuur:

19:12  (:) Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgene afdwalingen. Literatuur:


Boekjes
Het gereedmaken van de bruid  

Bijbelstudies
Wat is ware bekering?  

19:13  (:) Houd Uw knecht ook terug van trotsheden; laat ze niet over mij heersen; dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding.

19:14  (:) Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser!

<< Psalmen 18         Psalmen 20 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)