Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 13         Psalmen 15 >>

Psalmen 14

14:1  Een psalm van David, voor den opperzangmeester. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk; er is niemand, die goed doet. Literatuur:

14:2  De HEERE heeft uit den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig ware, die God zocht.

14:3  Zij zijn allen afgeweken, te zamen zijn zij stinkende geworden; er is niemand, die goed doet, ook niet een.

14:4  Hebben dan alle werkers der ongerechtigheid geen kennis, die mijn volk opeten, alsof zij brood aten? Zij roepen den HEERE niet aan. Literatuur:


Preken
Ziet U God?  

14:5  Aldaar zijn zij met vervaardheid vervaard; want God is bij het geslacht des rechtvaardigen. Literatuur:


Preken
Ziet U God?  

14:6  Gijlieden beschaamt den raad des ellendigen, omdat de HEERE zijn Toevlucht is.

14:7  Och, dat Israels verlossing uit Sion kwame! Als de HEERE de gevangenen Zijns volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jakob verheugen, Israel zal verblijd zijn.

<< Psalmen 13         Psalmen 15 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)