Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 6         Psalmen 8 >>

Psalmen 7

7:1  Davids Schiggajon, dat hij den HEERE gezongen heeft, over de woorden van Cusch, den zoon van Jemini. (:) HEERE, mijn God, op U betrouw ik; verlos mij van al mijn vervolgers, en red mij.

7:2  (:) Opdat hij mijn ziel niet rove als een leeuw, verscheurende, terwijl er geen verlosser is.

7:3  (:) HEERE, mijn God, indien ik dat gedaan heb, indien er onrecht in mijn handen is;

7:4  (:) Indien ik kwaad vergolden heb dien, die vrede met mij had; (ja, ik heb dien gered, die mij zonder oorzaak benauwde!)

7:5  (:) Zo vervolge de vijand mijn ziel, en achterhale ze, en vertrede mijn leven ter aarde, en doe mijn eer in het stof wonen! Sela.

7:6  (:) Sta op, HEERE, in Uw toorn, verhef U om de verbolgenheden mijner benauwers, en ontwaak tot mij; Gij hebt het gericht bevolen.

7:7  (:) Zo zal de vergadering der volken U omsingelen; keer dan boven haar weder in de hoogte.

7:8  (:) De HEERE zal den volken recht doen; richt mij, HEERE, naar mijn gerechtigheid, en naar mijn oprechtigheid, die bij mij is.

7:9  (:) Laat toch de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig den rechtvaardige, Gij, Die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God!

7:10  (:) Mijn schild is bij God, Die de oprechten van hart behoudt.

7:11  (:) God is een rechtvaardige Rechter, en een God, Die te allen dage toornt.

7:12  (:) Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten; Hij heeft Zijn boog gespannen, en dien bereid. Literatuur:

7:13  (:) En heeft dodelijke wapenen voor hem gereed gemaakt; Hij zal Zijn pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen.

7:14  (:) Ziet, hij is in arbeid van ongerechtigheid, en is zwanger van moeite, hij zal leugen baren.

7:15  (:) Hij heeft een kuil gedolven, en dien uitgegraven, maar hij is gevallen in de groeve, die hij gemaakt heeft.

7:16  (:) Zijn moeite zal op zijn hoofd wederkeren, en zijn geweld op zijn schedel nederdalen.

7:17  (:) Ik zal den HEERE loven naar Zijn gerechtigheid, en den Naam des HEEREN, des Allerhoogsten, psalmzingen.

<< Psalmen 6         Psalmen 8 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)