Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 1         Psalmen 3 >>

Psalmen 2

2:1  Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? Literatuur:

2:2  De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: Literatuur:

2:3  Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. Literatuur:

2:4  Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. Literatuur:

2:5  Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken. Literatuur:

2:6  Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. Literatuur:

2:7  Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. Literatuur:

2:8  Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.

2:9  Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.

2:10  Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde!

2:11  Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.

2:12  Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen. Literatuur:

<< Psalmen 1         Psalmen 3 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)