Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Job 42         Psalmen 2 >>

Psalmen 1

1:1  Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; Literatuur:

1:2  Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Literatuur:

1:3  Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken. Literatuur:

1:4  Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft.

1:5  Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.

1:6  Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan. Literatuur:

<< Job 42         Psalmen 2 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)