Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Job 35         Job 37 >>

Job 36

36:1  Elihu ging nog voort, en zeide:

36:2  Verbeid mij een weinig, en ik zal u aanwijzen, dat er nog redenen voor God zijn.

36:3  Ik zal mijn gevoelen van verre ophalen, en mijn Schepper gerechtigheid toewijzen.

36:4  Want voorwaar, mijn woorden zullen geen valsheid zijn; een, die oprecht is van gevoelen, is bij u.

36:5  Zie, God is geweldig, nochtans versmaadt Hij niet; geweldig is Hij in kracht des harten.

36:6  Hij laat den goddeloze niet leven, en het recht der ellendigen beschikt Hij.

36:7  Hij onttrekt Zijn ogen niet van den rechtvaardige, maar met de koningen zijn zij in den troon; daar zet Hij hen voor altoos, en zij worden verheven.

36:8  En zo zij, gebonden zijnde in boeien, vast gehouden worden met banden der ellende;

36:9  Dan geeft Hij hun hun werk te kennen, en hun overtredingen, omdat zij de overhand genomen hebben;

36:10  En Hij openbaart het voor hunlieder oor ter tucht, en zegt, dat zij zich van de ongerechtigheid bekeren zouden.

36:11  Indien zij horen, en Hem dienen, zo zullen zij hun dagen eindigen in het goede, en hun jaren in liefelijkheden.

36:12  Maar zo zij niet horen, zo gaan zij door het zwaard door, en zij geven den geest zonder kennis.

36:13  En die met het hart huichelachtig zijn, leggen toorn op; zij roepen niet, als Hij hen gebonden heeft.

36:14  Hun ziel zal in de jonkheid sterven, en hun leven onder de schandjongens.

36:15  Hij zal den ellendige in zijn ellende vrijmaken, en in de onderdrukking zal Hij het voor hunlieder oor openbaren. Literatuur:

36:16  Alzo zou Hij ook u afgekeerd hebben van den mond des angstes tot de ruimte, onder dewelke geen benauwing zou geweest zijn; en het gerecht uwer tafel zou vol vettigheid geweest zijn.

36:17  Maar gij hebt het gericht des goddelozen vervuld; het gericht en het recht houden u vast.

36:18  Omdat er grimmigheid is, wacht u, dat Hij u misschien niet met een klop wegstote; zodat u een groot rantsoen er niet zou afbrengen.

36:19  Zou Hij uw rijkdom achten, dat gij niet in benauwdheid zoudt zijn; of enige versterkingen van kracht?

36:20  Haak niet naar dien nacht, als de volken van hun plaats opgenomen worden.

36:21  Wacht u, wend u niet tot ongerechtigheid; overmits gij ze in dezen verkoren hebt, uit oorzake van de ellende.

36:22  Zie, God verhoogt door Zijn kracht; wie is een Leraar, gelijk Hij? Literatuur:

36:23  Wie heeft Hem gesteld over Zijn weg? Of wie heeft gezegd: Gij hebt onrecht gedaan?

36:24  Gedenk, dat gij Zijn werk groot maakt, hetwelk de lieden aanschouwen. Literatuur:

36:25  Alle mensen zien het aan; de mens schouwt het van verre.

36:26  Zie, God is groot, en wij begrijpen het niet; er is ook geen onderzoeking van het getal Zijner jaren.

36:27  Want Hij trekt de druppelen der wateren op, die den regen na zijn damp uitgieten;

36:28  Welke de wolken uitgieten, en over den mens overvloediglijk afdruipen.

36:29  Kan men ook verstaan de uitbreidingen der wolken, en de krakingen Zijner hutte?

36:30  Zie, Hij breidt over hem Zijn licht uit, en de wortelen der zee bedekt Hij.

36:31  Want daardoor richt Hij de volken; Hij geeft spijze ten overvloede.

36:32  Met handen bedekt Hij het licht, en doet aan hetzelve verbod door dengene, die tussen doorkomt.

36:33  Daarvan verkondigt Zijn geklater, en het vee; ook van den opgaanden damp.

<< Job 35         Job 37 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)