Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Job 31         Job 33 >>

Job 32

32:1  Toen hielden de drie mannen op van Job te antwoorden, dewijl hij in zijn ogen rechtvaardig was.

32:2  Zo ontstak de toorn van Elihu, den zoon van Baracheel, den Buziet, van het geslacht van Ram; tegen Job werd zijn toorn ontstoken, omdat hij zijn ziel meer rechtvaardigde dan God.

32:3  Zijn toorn ontstak ook tegen zijn drie vrienden, omdat zij, geen antwoord vindende, nochtans Job verdoemden.

32:4  Doch Elihu had gewacht op Job in het spreken, omdat zij ouder van dagen waren dan hij.

32:5  Als dan Elihu zag, dat er geen antwoord was in den mond van die drie mannen, ontstak zijn toorn.

32:6  Hierom antwoordde Elihu, de zoon van Baracheel, den Buziet, en zeide: Ik ben minder van dagen, maar gijlieden zijt stokouden; daarom heb ik geschroomd en gevreesd, ulieden mijn gevoelen te vertonen.

32:7  Ik zeide: Laat de dagen spreken, en de veelheid der jaren wijsheid te kennen geven.

32:8  Zekerlijk de geest, die in den mens is, en de inblazing des Almachtigen, maakt henlieden verstandig. Literatuur:

32:9  De groten zijn niet wijs, en de ouden verstaan het recht niet.

32:10  Daarom zeg ik: Hoor naar mij; ik zal mijn gevoelen ook vertonen.

32:11  Ziet, ik heb gewacht op ulieder woorden; ik heb het oor gewend tot ulieder aanmerkingen, totdat gij redenen uitgezocht hadt.

32:12  Als ik nu acht op u gegeven heb, ziet, er is niemand, die Job overreedde, die uit ulieden zijn redenen beantwoordde;

32:13  Opdat gij niet zegt: Wij hebben de wijsheid gevonden; God heeft hem nedergestoten, geen mens.

32:14  Nu heeft hij tegen mij geen woorden gericht, en met ulieder woorden zal ik hem niet beantwoorden.

32:15  Zij zijn ontzet, zij antwoorden niet meer; zij hebben de woorden van zich verzet.

32:16  Ik heb dan gewacht, maar zij spreken niet; want zij staan stil; zij antwoorden niet meer.

32:17  Ik zal mijn deel ook antwoorden, ik zal mijn gevoelen ook vertonen.

32:18  Want ik ben der woorden vol; de geest mijns buiks benauwt mij.

32:19  Ziet, mijn buik is als de wijn, die niet geopend is; gelijk nieuwe lederen zakken zou hij bersten.

32:20  Ik zal spreken, opdat ik voor mij lucht krijge; ik zal mijn lippen openen, en zal antwoorden.

32:21  Och, dat ik niemands aangezicht aanneme, en tot den mens geen bijnamen gebruike!

32:22  Want ik weet geen bijnamen te gebruiken; in kort zou mijn Maker mij wegnemen.

<< Job 31         Job 33 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)