Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Job 21         Job 23 >>

Job 22

22:1  Toen antwoordde Elifaz, de Themaniet, en zeide:

22:2  Zal ook een man Gode voordelig zijn? Maar voor zichzelven zal de verstandige voordelig zijn.

22:3  Is het voor den Almachtige nuttigheid, dat gij rechtvaardig zijt; of gewin, dat gij uw wegen volmaakt?

22:4  Is het om uw vreze, dat Hij u bestraft, dat Hij met u in het gericht komt?

22:5  Is niet uw boosheid groot, en uwer ongerechtigheden geen einde?

22:6  Want gij hebt uw broederen zonder oorzaak pand afgenomen, en de klederen der naakten hebt gij uitgetogen.

22:7  Den moede hebt gij geen water te drinken gegeven, en van den hongerige hebt gij het brood onthouden.

22:8  Maar was er een man van geweld, voor dien was het land, en een aanzienlijk persoon woonde daarin.

22:9  De weduwen hebt gij ledig weggezonden, en de armen der wezen zijn verbrijzeld.

22:10  Daarom zijn strikken rondom u, en vervaardheid heeft u haastelijk beroerd.

22:11  Of gij ziet de duisternis niet, en des water overvloed bedekt u.

22:12  Is niet God in de hoogte der hemelen? Zie toch het opperste der sterren aan, dat zij verheven zijn.

22:13  Daarom zegt gij: Wat weet er God van? Zal Hij door de donkerheid oordelen?

22:14  De wolken zijn Hem een verberging, dat Hij niet ziet; en Hij bewandelt den omgang der hemelen.

22:15  Hebt gij het pad der eeuw waargenomen, dat de ongerechtige lieden betreden hebben?

22:16  Die rimpelachtig gemaakt zijn, als het de tijd niet was; een vloed is over hun grond uitgestort;

22:17  Die zeiden tot God: Wijk van ons! En wat had de Almachtige hun gedaan?

22:18  Hij had immers hun huizen met goed gevuld; daarom is de raad der goddelozen verre van mij.

22:19  De rechtvaardigen zagen het, en waren blijde, en de onschuldige bespotte hen;

22:20  Dewijl onze stand niet verdelgd is, maar het vuur hun overblijfsel verteerd heeft.

22:21  Gewen u toch aan Hem, en heb vrede; daardoor zal u het goede overkomen.

22:22  Ontvang toch de wet uit Zijn mond, en leg Zijn redenen in uw hart.

22:23  Zo gij u bekeert tot den Almachtige, gij zult gebouwd worden; doe het onrecht verre van uw tenten.

22:24  Dan zult gij het goud op het stof leggen, en het goud van Ofir bij den rotssteen der beken;

22:25  Ja, de Almachtige zal uw overvloedig goud zijn, en uw krachtig zilver zijn;

22:26  Want dan zult gij u over den Almachtige verlustigen, en gij zult tot God uw aangezicht opheffen.

22:27  Gij zult tot Hem ernstiglijk bidden, en Hij zal u verhoren; en gij zult uw geloften betalen.

22:28  Als gij een zaak besluit, zo zal zij u bestendig zijn; en op uw wegen zal het licht schijnen.

22:29  Als men iemand vernederen zal, en gij zeggen zult: Het zij verhoging; dan zal God den nederige van ogen behouden.

22:30  Ja, Hij zal dien bevrijden, die niet onschuldig is, want hij wordt bevrijd door de zuiverheid uwer handen.

<< Job 21         Job 23 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)