Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Job 10         Job 12 >>

Job 11

11:1  Toen antwoordde Zofar, de Naamathiet, en zeide:

11:2  Zou de veelheid der woorden niet beantwoord worden, en zou een klapachtig man recht hebben?

11:3  Zouden uw leugenen de lieden doen zwijgen, en zoudt gij spotten, en niemand u beschamen?

11:4  Want gij hebt gezegd: Mijn leer is zuiver, en ik ben rein in uw ogen.

11:5  Maar gewisselijk, och, of God sprak, en Zijn lippen tegen u opende;

11:6  En u bekend maakte de verborgenheden der wijsheid, omdat zij dubbel zijn in wezen! Daarom weet, dat God voor u vergeet van uw ongerechtigheid.

11:7  Zult gij de onderzoeking Gods vinden? Zult gij tot de volmaaktheid toe den Almachtige vinden? Literatuur:

11:8  Zij is als de hoogten der hemelen, wat kunt gij doen? Dieper dan de hel, wat kunt gij weten? Literatuur:

11:9  Langer dan de aarde is haar maat, en breder dan de zee.

11:10  Indien Hij voorbijgaat, opdat Hij overlevere of vergadere, wie zal dan Hem afkeren?

11:11  Want Hij kent de ijdele lieden, en Hij ziet de ondeugd; zou Hij dan niet aanmerken?

11:12  Dan zal een verstandeloos man kloekzinnig worden; hoewel de mens als het veulen eens woudezels geboren is.

11:13  Indien gij uw hart bereid hebt, zo breid uw handen tot Hem uit.

11:14  Indien er ondeugd in uw hand is, doe die verre weg; en laat het onrecht in uw tenten niet wonen.

11:15  Want dan zult gij uw aangezicht opheffen uit de gebreken, en zult vast wezen, en niet vrezen.

11:16  Want gij zult de moeite vergeten, en harer gedenken als der wateren, die voorbijgegaan zijn.

11:17  Ja, uw tijd zal klaarder dan de middag oprijzen; gij zult uitvliegen, als de morgenstond zult gij zijn.

11:18  En gij zult vertrouwen, omdat er verwachting zal zijn; en gij zult graven, gerustelijk zult gij slapen;

11:19  En gij zult nederliggen, en niemand zal u verschrikken; en velen zullen uw aangezicht smeken.

11:20  Maar de ogen der goddelozen zullen bezwijken, en de toevlucht zal van hen vergaan; en hun verwachting zal zijn de uitblazing der ziel.

<< Job 10         Job 12 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)