Ingetogenheid (Deel 2): Doe rechtvaardigheid aan

Door Martin G. Collins
24 oktober 2005

Samenvatting: (toon)

Martin Collins gaat verder met zijn serie over ingetogenheid en gaat daarbij in op de onbeschaamdheid van de huidige mode die de naaktheid van onze jonge kinderen blootstelt alsof het hoertjes en prostituees zijn. Dit bevestigt dat het moderne Israël zijn naaktheid aan de gehele wereld blootstelt middels onze progressieve media en filmindustrie. In de bijbelgedeelten waarin werd gezegd dat Petrus naakt was, droeg hij slechts zijn onderkleding (te vergelijken met het dragen van een T-shirt). Bezetenheid door demonen gaat vaak hand in hand met naaktheid. Te beginnen met de verzoeking in de hof van Eden, heeft Satan geprobeerd mensen zover te krijgen dat ze zich van hun kleding ontdoen. Vrouwen behoren op ingetogen wijze te zijn gekleed van beneden de nek tot de knieën. Zwemkleding heeft zich vaak ontwikkeld tot 'gelegaliseerde' naaktheid. Onderkleding is verworden tot een strijdtoneel van de mode. We verliezen de culturele oorlog tegen immoraliteit, waarbij men steeds bloter wordt, waardoor onze jonge vrouwen er als prostituees uitzien. Onze 'vrijheid' in onze mode heeft ons in feite in slavernij gebracht. We moeten volledig kappen met de wereld, waardoor ons denken volledig gereinigd kan worden. Door de gehele bijbel heen wordt kleding gebruikt als een metafoor van zowel gerechtigheid als ongerechtigheid. Zoals Jozua opnieuw moest worden gekleed, moeten wij (het Israël van God) onze vuile kleding uitdoen en (als Christus' bruid) zoeken naar de kleding der gerechtigheid.


Enkele mensen suggereerden dat ik in mijn preek vandaag levensechte voorbeelden moest gebruiken om het wel of niet ingetogen zijn te illustreren. Ik vond dat een goed idee, daarom wil ik Bill Onisick en John Plunkett vragen naar voren te komen, daar zij degenen waren die de suggestie deden. Daarna zou ik — om een goed voorbeeld te laten zien — de volgende personen willen vragen naar voren te komen: ...

Kijk eens waar we tegenop moeten boksen. Er komt een stortvloed aan immoraliteit en wellustigheid uit de vermaaksindustrie voort. Die vuiligheid is in deze tijd in bijna iedere TV-show te zien. Programma's zoals "Sex in the City", "Desperate Housewives" en "Nip/Tuck" hebben prijzen gewonnen en worden geadverteerd als de beste shows om te zien. Ik heb ze niet gezien, maar jammer genoeg heb ik de reclame ervoor gezien en dat is genoeg om weerzin bij mij op te wekken. Ik zie niet in hoe een echte christen — om het bot te zeggen — naar zulke rommel kan kijken. De reclame ervoor is alleen al erg genoeg om je maag onderste boven te doen keren en je in verlegenheid te brengen. Dat zijn precies de gevoelens die we behoren te hebben als we zulke dingen zien.

1 Corinthiërs 15:33 Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.

Dat is zeker van toepassing op de dingen die we in de media horen en zien.

Wat moeten we denken van onbetamelijkheid, naaktheid en wellust? De bijbel heeft heel wat meer over dit onderwerp te zeggen dan er in de vorige preek aan de orde is gekomen. In feite stelt de bijbel naaktheid al in Genesis 3 aan de orde met de openbaring dat de zondige man en vrouw bedekt moeten worden en dat openbare naaktheid, wat we wellustigheid zullen noemen, een zonde is.

In vorige eeuwen stonden christelijke mensen vaak bekend om hun ingetogenheid en heidense volken om hun niet ingetogen zijn. Het leek wel op het dragen van een banier of een vlag. In deze tijd is de scheidslijn tussen belijdende christenen en "leden van een wilde stam" in toenemende mate vervaagd, daar er meer en meer "christenen" hun toevlucht nemen tot meer dan alleen maar de heidense praktijken van insnijdingen, tatoeëringen en verminkingen van het lichaam. Ze hebben de "beperkingen" van ingetogen kleding afgeworpen ten gunste van datgene wat "in" is en fysiek onthullend. Het resultaat is dat het moderne Amerika openlijk is ontkleed. Wat erger is, is dat Amerikanen wellustigheid als normaal en aanvaardbaar zijn gaan beschouwen, zelfs als iets dat de voorkeur heeft.

Veel mensen, in het bijzonder mannen, hebben geklaagd over het niet ingetogen zijn van de kleding van sommige vrouwen en meisjes in de kerk. Ze voelden zich in verlegenheid gebracht door zaken als een diep uitgesneden halslijn die het decolleté laat zien, en blootstelling van het gebied van het middenrif, in het bijzonder de vetrollen net boven strakke heupbroeken. Mijn schoonzoon werkt voor een restaurant en zei, dat hij nog geen man is tegengekomen die dat op enige manier aantrekkelijk vindt. Dunne beha's die alles laten zien, in het bijzonder als de ruimte koud is, brengen hen ook in verlegenheid, evenals strakke blouses.

Wie zou zo gekleed voor God willen verschijnen om Hem te aanbidden? Ik leg de schuld voor zulke dingen voornamelijk bij de mannen en vaders, omdat ik me niet kan voorstellen dat vrouwen van een verstandige man, als ze naar de diensten komen, er zo uit zien als ze soms doen, waarbij ze zoveel laten zien. Mannen, houden jullie niet van je vrouwen? Vaders, hebben jullie je dochters niet lief?

Vandaag ligt de nadruk van mij op morele en geestelijke kwaliteiten verband houdend met de functie van kleding. Laten we echter eerst kijken naar wat God over naaktheid, wellustigheid en schaamte te zeggen heeft. Hij heeft er heel wat over te zeggen, zowel in fysieke als in geestelijke zin. Zoals tot uiting komt in het Hooglied en veel andere gedeelten van de Schrift zijn de seksuele relaties tussen een man en zijn vrouw niet schandelijk en ook niet zondig. Na Adams eerste zonde werd naaktheid [schaamte] echter een bijbels eufemisme voor de mannelijke en vrouwelijke voortplantingsorganen en wordt meestal in verband gebracht met schaamte. Het heeft ook betrekking op zondige of schandelijke seksuele handelingen. Mozes gebruikte terminologie als "de schaamte ontbloten" om te verwijzen naar het begaan van zondige, seksuele handelingen, evenals naar de afgodendienst van het volk Israël.

Leviticus 18:6-7 Niemand zal naderen tot zijn naaste bloedverwant, om de schaamte te ontbloten: Ik ben de HERE. 7 Gij zult de schaamte van uw vader, dat is de schaamte van uw moeder, niet ontbloten; het is uw moeder, gij zult haar schaamte niet ontbloten.

Leviticus 18:11-18 noemt nog vele andere zonden samengaand met het ontbloten van de schaamte. Veel hiervan heeft betrekking op het ontbloten van de schaamte van verwanten en dergelijke. Hier kunnen we niet over argumenteren. Volgens Gods woord is het ontbloten van iemands schaamte voor het doel van onwettige seksuele relaties zondig en schandelijk. Het is duidelijk dat dit geheime of privé-handelingen zijn. Wat te zeggen van het openlijk tentoonstellen van de schaamte?

Verdorvenheid van het vlees gaat ofwel samen met of volgt uiteindelijk op afgodendienst. Deze algemene zonde van de Israëlieten zagen we na de doortocht door de Schelfzee toen het volk het gouden kalf maakte, at, dronk en opstond om te spelen en te dansen. Die handelingen waren in en van zichzelf niet verkeerd, maar het was de manier waarop ze dat deden en de reden dat ze dat deden. Sommige commentatoren speculeren dat sommigen zich bezighielden met een soort van religieuze prostitutie of een orgie samengaand met de aanbidding door het volk van het gouden kalf. Dat was typisch iets dat in alle heidense naties samenging met de aanbidding van zulke afgoden.

De afgodische ceremoniën die samengingen met de aanbidding van vreemde goden in het oude Israël, gingen gewoonlijk samen met wellustigheid en duidelijk seksueel gedrag. Zo rond de tijd van Christus was Corinthe over de gehele wereld bekend vanwege zijn tempelprostituées. Jonge maagden moesten voor een bepaalde tijd eerst in de tempel als prostituée dienstdoen voordat ze mochten trouwen. De menselijke natuur verandert niet. In deze tijd hebben we nog steeds dezelfde neigingen.

Nu zijn er veel jonge meisjes die zichzelf prostitueren voor een avondje uit dat door hun afspraakje wordt betaald. Ik was ontsteld in een nieuwsprogramma aan een meisje te horen vragen: "Wat moet er tijdens een afspraakje gebeuren of wat is ervoor nodig om met je afspraakje naar bed te gaan?" Ze zei: "Hij moet minstens twee dollar uitgeven voor een hamburger voor mij." Zij stelde het gelijk aan geldelijke begrippen. Dat klinkt mij als prostitutie in de oren. We zien schoolkinderen zich kleden als hoertjes. Dat is voor hen een manier van leven geworden. Waar zijn de ouders? Waarom stellen zij niet de normen voor de kleding van hun kinderen vast? Misschien doen ze het wel! Misschien leren ze welbewust hun kinderen al vanaf hun vijfde levensjaar de verdorven normen voor kleding van deze maatschappij. Wij, als christenen, moeten voorzichtig zijn niet in deze val te lopen, niet in deze kuil te vallen.

God profeteerde in vers 29: "Want ieder die iets van al deze gruwelen [inclusief naaktheid en wellustigheid] doet, — degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden." Als God dat in fysieke zin tegen Israël zegt, dan is het ook in geestelijke zin van toepassing op de kerk.

Gods gebod aan de Israëlieten in Leviticus 18 is heel specifiek betreffende het "ontbloten van de schaamte" van iemand. Volgens de verzen 24 tot 30 is het ontbloten van de schaamte een gruwel die het land verontreinigt, en het land zal zijn bewoners die deze dingen doen, uitspuwen. Het probleem van illegale immigratie in dit land geeft ons het gevoel dat wij uit ons eigen land worden geduwd. Ik vraag me dan ook af of dat niet vandoen heeft met de wellustigheid in ons land. De Boyers, uit Frankrijk, hebben datzelfde gevoel betreffende de moslims die Frankrijk binnenkomen. De autochtone Fransman en Française hebben het gevoel dat ze hun eigen land worden uitgeduwd. Frankrijk is lang bekend geweest door wellustigheid en haar naaktstranden en dergelijke.

De woorden vertaald met schaamte, die zowel in het Hebreeuws als in het Grieks verwijzen naar de geslachtsdelen, worden meestal met schande in verband gebracht. Hier volgen drie voorbeelden:

Jesaja 47:3 Uw schaamte worde ontbloot, uw schande ook gezien. Ik zal wraak nemen en niemand sparen.
Ezechiël 16:37 daarom zie, Ik ga al de minnaars die gij behaagd hebt, bijeenbrengen, allen die gij hebt liefgehad zowel als allen van wie gij een afkeer gekregen hebt: Ik zal hen van alle kanten tegen u bijeenbrengen en Ik zal uw schaamte voor hen ontbloten, zodat zij heel uw schaamte zien. [We zien dit gebeuren met de Verenigde Staten vanwege de wellustigheid die er wordt tentoongespreid.]
Nahum 3:5 Zie, Ik zál u! luidt het woord van de HERE der heerscharen, Ik til uw slippen op tot aan uw aangezicht, en Ik laat aan de volken uw naaktheid zien, aan de koninkrijken uw schaamte.

Deze passages hebben zowel fysieke als geestelijke toepassingen en onderwijzen duidelijk dat het publiekelijk tonen van iemands geslachtsdelen met schande gepaard gaat. Waarom zou iemand dat willen doen? De wellustigheid van dit land laat het morele bankroet van dit land zien. Het is treurig dat de naties over de gehele wereld gemakkelijk toegang hebben tot het zien van pornografie uit de Verenigde Staten. De wellustigheid in deze natie wordt aan de gehele wereld zichtbaar gemaakt, net als God Israël zei dat Hij zou doen.

Kleding is een bedekking van God, Zijn goddelijke, genadige reactie op menselijke rebellie. Daarom wordt ongekleed zijn een metafoor voor blootgesteld worden aan het oordeel van God. Dit kan op een heel letterlijke manier worden gezien in het geval van de bestraffing voor prostitutie waarbij de rok tot over het hoofd van de hoer werd opgetrokken, overeenkomstig de woorden die we zojuist in Nahum 3:5 gelezen hebben.

Jeremia 13:26 Ja, Ik zelf zal uw slippen omhoog tillen tot aan uw aangezicht, zodat uw schande wordt gezien:

Als een vrouw een rok draagt met een split die helemaal tot aan haar middel loopt, ontbloot ze haar eigen naaktheid en maakt ze zichzelf te schande.

Naaktheid is niet beperkt tot het zichtbaar maken van de geslachtsorganen. Als een man zijn kuttoneth uitdeed — dat woord betekent "bedekken" en verwijst naar de bovenkleding — kwam hij in een toestand die de bijbel naakt noemt, gumnos. Terwijl hij nog in zijn onderkleren gekleed was, werd Petrus volgens bijbelse normen toch als "naakt" beschouwd, omdat hij zijn bovenkleding had afgelegd.

Johannes 21:7 Die discipel dan, dien Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Here. Simon Petrus dan, toen hij hoorde, dat het de Here was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in zee;

Zowel de Griekse als de Hebreeuwse woorden betekenen "zonder kleding", maar in beide talen wordt het vaak in de betekenis van "licht gekleed" of gewoon "zonder bovenkleding" gebruikt. Zodoende werd iemand die zijn bovenkleding had afgelegd door de Hebreeën naakt genoemd.

Dit is hoogstwaarschijnlijk de betekenis in Johannes 21:7. Petrus droeg slechts de chiton, dat was onderkleding, maar dat is niet noodzakelijkerwijs ondergoed zoals wij dat in deze tijd kennen. Petrus was binnen de context van zijn werk niet op een zondige manier naakt. Als visser werkte hij ver van de kust onder mannen, hij begaf zich niet in het openbaar onder de mensen. Toen hij echter op het punt stond zich onder mensen te begeven, deed hij zijn bovenkleding aan.

Hij zag blijkbaar een verschil tussen werken in zijn boot en het aan wal zijn in de nabijheid van zijn Heer, omdat hij zichzelf, daar hij naakt was, bedekte, waarna hij naar Christus zwom. Dit is veelbetekenend en moeilijk voor ons te begrijpen, daar wij in een wereld leven die al meer dan een eeuw er hard aan gewerkt heeft om middels propaganda ons denken te kneden en te vormen dat wellustigheid aanvaardbaar is.

Volgens de Schrift hoeft iemand dus niet spiernaakt te zijn om op schandelijke wijze naakt te zijn. Gumnos betekent "naakt en ontdaan van een bovenkleed", zonder hetwelk een fatsoenlijk iemand nooit in het openbaar zou verschijnen. Deze tweede vorm van naaktheid is niet alleen op Petrus in Johannes 21 van toepassing, maar ook op de profeet Jesaja en koning Saul. Petrus' onderkleding bedekte in feite meer van zijn lichaam dan de modernste korte broek of zwemkleding voor mannen in deze tijd. Al was dit niet noodzakelijkerwijs zondig, toch werd het in verband gebracht met publieke schande. Een fatsoenlijk iemand verscheen niet in het publiek zonder zijn bovenkleed. Daarom trok Petrus zijn bovenkleding aan voordat hij naar de kust zwom en daarom was Jesaja een teken van schaamte, schande en oordeel voor Egypte en Kus. Hetzelfde zou gezegd kunnen worden van de vernedering van de "dochter van Babylon" door haar rok uit te doen en de dij te ontbloten.

Jesaja 47:1-3 Daal af, en zet u neer in het stof, jonkvrouw, dochter van Babel. Zet u neer ter aarde, zonder zetel, dochter der Chaldeeën, want men zal u niet langer verwekelijkt en verwend noemen. 2 Neem de handmolen en maal meel, licht uw sluier op, neem de slip op, ontbloot de dij, doorwaad rivieren. 3 Uw schaamte worde ontbloot, uw schande ook gezien. Ik zal wraak nemen en niemand sparen.

We zien dat het opnemen van de slip [het uitdoen van de rok] of zelfs het ontbloten van de dij of het been in het licht van bijbelse normen als naaktheid werd beschouwd.

Jesaja's "naaktheid" zou op een picknick of strandpartijtje in deze tijd zelfs niet worden opgemerkt. "Het been ontbloten" en "de dij ontbloten" worden in deze tijd niet alleen als een "normale zaak" beschouwd, ze worden beschouwd als de vrijheid die men heeft.

Daarnaast ging openbare naaktheid hand in hand met de oude heidense religies. Mode-expert Alison Lurie merkt op:

Historisch schijnt schaamte slechts een heel kleine rol te hebben gespeeld in de ontwikkeling van kleding. In het oude Egypte, Kreta en Griekenland werd het naakte lichaam niet als onbetamelijk beschouwd; slaven en atleten liepen gewoonlijk zonder kleding, terwijl mensen van hoge rang kleding droegen met een zodanige snit en dusdanig gedrapeerd dat het tijdens beweging heel wat liet zien.

Terwijl het naakte lichaam niet ongewoon was voor heidenen, werd het ontbreken van een bovenkleed onder Gods volk als onbetamelijk en zelfs schandelijk beschouwd. De geschiedenis laat zien dat Gods volk hun lichaam in het openbaar bedekt, terwijl heidenen het hunne vaak ontbloten.

Naaktheid gaat ook hand in hand met het door demonen bezeten zijn. Demonen zijn er opuit Gods schepping te onteren en te verlagen, en wellustigheid is één van hun methoden. Satan moedigt verdorvenheid in kleding aan. Kijk maar naar de bizarre kleding en versiering die in deze tijd gedragen wordt door de meer verdorven entertainers, de mensen die door deze maatschappij worden verafgood.

Lucas 8:26-35 En zij voeren naar het land der Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. 27 Toen Hij aan land gegaan was, kwam Hem een man uit de stad tegemoet, die door boze geesten bezeten was, en sinds lang had hij geen mantel meer aan en woonde niet in een huis, maar in de graven. 28 Toen hij nu Jezus zag, stiet hij een kreet uit en hij viel aan zijn voeten en sprak met luider stem: Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek U, dat Gij mij niet pijnigt. 29 Want Hij gaf de onreine geest bevel van de man uit te varen. Want menigmaal had de geest hem met geweld medegesleurd, en om hem te bewaken werd hij met ketenen en voetboeien geboeid, maar hij brak de boeien stuk en werd door de geest naar eenzame streken gedreven. 30 En Jezus vroeg hem: Wat is uw naam? Hij zeide: Legioen; want vele geesten waren in hem gevaren. 31 En zij smeekten Hem, dat Hij hun niet gelasten zou in de afgrond te varen. 32 Nu werd op de berg een talrijke kudde zwijnen gehoed; en zij smeekten Hem, dat Hij hun zou toestaan daarin te varen. En Hij stond het hun toe. 33 En de geesten voeren uit die mens en voeren in de zwijnen en de kudde stormde langs de helling het meer in en verdronk. 34 Toen de hoeders zagen wat er gebeurd was, namen zij de vlucht en berichtten het in de stad en op het land. 35 En de mensen liepen uit om te zien wat gebeurd was, en zij kwamen bij Jezus en vonden de mens, van wie de boze geesten uitgevaren waren, aan de voeten van Jezus zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, en zij werden bevreesd.

Blijkbaar droeg de man onder invloed van demonen geen kleding. Toen Jezus hem genas en zijn geest herstelde, zette hem dat echter aan zich met kleding te bedekken. Zoals we hebben gezien bedekte God Adam in de hof en blijkt dat Satan en zijn demonen er sindsdien in zijn geslaagd de mens van zijn kleding te ontdoen. Het is dus duidelijk dat bepaalde vormen van publieke naaktheid schandelijk zijn en soms zelfs stellig zondig, daar God Adam en Eva kleedde toen zij zondigden. Het vrouwelijk lichaam, dat vanaf net beneden de nek tot minstens aan de knieën bedekt behoort te zijn, zichtbaar maken is niet in overeenstemming met het bijbelse model.

Normaal houd ik er niet van over mezelf te praten, maar ik ga u een voorbeeld geven dat betrekking heeft op een baan die ik jaren geleden had. Ik denk dat dat zal helpen, allereerst om me voor de tieners wat geloofwaardiger te maken en ook om u te doen beseffen wat zelfs de wereld zich realiseert. Ik werkte voor een bedrijf met de naam Noxell Corporation; zij waren de producenten van Noxzema, Cover Girl, Neutrogena en sommige cosmetische producten die u wel zult kennen. Ik werkte daar iets meer dan zeven jaar en ik was de ontwerpcoördinator van het bedrijf. Mijn baan bracht me vanwege de eisen die daaraan werden gesteld, regelmatig op het bureau van de president, de vice-president, en dergelijke. Eens was er een activiteit gaande waartoe ik werd uitgenodigd, die vandoen had met een elf miljoen dollar kostend nieuw gebouw voor onderzoek en ontwikkeling.

Toen ik daarheen ging, wist ik dat Cheryl Tiegs, het supermodel, daar ook zou zijn. Als supermodel was ze soms schaars gekleed en op andere momenten niet. Het hing af van het imago dat het bedrijf wilde uitstralen. Op deze vergadering verscheen ze gekleed van net beneden de nek tot onder haar knieën, omdat het een formele aangelegenheid was en ze wist dat een fatsoenlijk soort kleding bij die gelegenheden vereist werd. Het was ook interessant dat in het gehele bedrijf, of dat nu in de administratieve sector was — in het bijzonder de secretaresse van de president — of in de verkoopsector, iedereen altijd ingetogen was gekleed. Hier hebben we een cosmetica-bedrijf dat een bepaald uiterlijk en zelfs sensualiteit aanmoedigt, en zij zagen in dat dit, omwille van de geloofwaardigheid en om schaamteloosheid te vermijden, de kledingnorm voor het bedrijf moest zijn. Zelfs de wereld ziet dat in. Dames, als jullie je op zo'n manier kleden dat jullie decolleté zichtbaar is en met een split tot aan het middel — niet noodzakelijkerwijs jullie, maar vrouwen in het algemeen — dan ziet zelfs de wereld in (en ik veronderstel dat de vrouwen het ook inzien) dat jullie sensueel zijn en doelbewust pronken met wat jullie lichamelijk bezitten. Nogmaals, als je naar Wal-Mart gaat, zul je zien dat die delen nooit getoond behoren te worden.

Noxell besteedde 35% van haar inkomsten aan adverteren. Ze kenden de kracht van adverteren en ze wilden het uiterlijk hebben van "het buurmeisje". Hun modellen waren, eind 70-er jaren, begin 80-er jaren, heel vaak meer bedekt dan velen van andere bedrijven. Het jaar nadat ik er wegging, in 1986, werd het gekocht door Revlon en onmiddellijk begonnen de modellen een ander soort kleding te dragen. Ik wilde dat aan u overbrengen, omdat het interessant is dat de wereld deze dingen inziet; maar het is zo verleidelijk voor hen en Satan spoort hen aan.

Daar het tentoonstellen van de geslachtsdelen volgens Gods geïnspireerde, geschreven woord schandelijk is, lijkt het duidelijk dat kleding die die gebieden van het lichaam benadrukt of daar bewust de aandacht op vestigt, eveneens schandelijk en onbetamelijk is. Zwemkleding in de vorm van bikini's is qua ontwerp het toppunt van deze dingen — door het opzettelijke ontwerp van verdorven ontwerpers!

Geschiedkundig bewijs laat zien dat moderne zwemkleding ontworpen werd en is om het publiek gewend te doen geraken aan onbetamelijke naaktheid. Jeff Pollard zegt het volgende in zijn boekje Christian Modesty and the Public Undressing of America, copyright 2003, dat ik als één van mijn bronnen voor deze twee preken gebruik: "Na heel wat onderzoek ontdekte ik dat de mode-industrie zwemkleding gebruikte om de publieke opinie aangaande ingetogenheid te veranderen. Met andere woorden mode-ontwerpers gebruikten zwemkleding om Amerika te ontkleden."

Volgens dit boekje deed zich in de 19e eeuw in Amerika het volgende voor:

Ontwerpers van zwemkleding worstelden met een verwarrend probleem: zwemkleding moest functioneren in de golven en op het strand, van de kleedkamer tot aan de rand van het water. De normen voor ingetogenheid uit die tijd vereisten duidelijk een verhulling, desondanks eiste functionaliteit in het water beperking aan kleding.

En gegeven het feit dat de mode-industrie niet algemeen werd geleid door Gods woord, stond er niets anders dan het ouderwetse standpunt van ingetogenheid in de weg van het meer en meer laten zien van het lichaam. Het bewijs openbaart — en dat moeten we ook in gedachten houden — dat het stroomlijnen van en de coupures in zwemkleding duidelijk voortkwamen vanuit een ontwerp.

Hier pauzeren we en kijken nog eens terug op dit feit: datgene wat er op het strand plaatsvond was in moderne tijden het begin van de hevige botsing tussen de heilige God als de ontwerper van kleding en de zondige mens als de ontwerper van kleding.

Mode-ontwerpers zagen zwemkleding niet als eenvoudige functionele kleding met een specifiek gebruik zoals overalls. Ze zagen in hun schepping mogelijkheden tot heel modieuze kleding en ontwierpen het daarom zowel om te laten zien als om te prikkelen. Zij begrepen duidelijk dat deze nieuwe waterkleding slechts een symbool van kleding was.

Daarom ontwikkelde zwemkleding zich uiteindelijk in een vorm van naaktheid die zich dunnetjes als kleding vermomde. Ze waren zich er bovendien van bewust dat ze het Amerikaanse publiek uitkleedden en daagden voortdurend de wettelijke grenzen van openbare naaktheid uit.

Romeinen 12:1-2 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Het werkelijke punt waar het in ons leven om gaat is dit: Wie is uw wetgever, God of de mens?

Producenten van zwemkleding wisten precies welke strategie zij planden te volgen en ze volgden niet het woord van God. Gedeeltelijk dankzij de meer gewaagde snit van het Franse badpak onderging het Amerikaanse zwemkostuum een revolutie. Tot die tijd had de zwemkledij zich gevormd naar het voorbeeld van de straatkleding. Tegen 1890 begon onderkleding aan een langzame, doch niet tegen te houden tocht naar buiten die in de 60-er jaren van de vorige eeuw volledig werd in de triomfantelijke introductie van de bikini. Het zou voor ons dus geen verrassing moeten zijn om te begrijpen dat de ontwerpers van het badpak ernaar streefden de natuurlijke associatie tussen ondergoed en zwemkleding — een overtuigende en onontkenbare vergelijking — te onderdrukken.

Het was ook waar dat de industre voor vrouwelijke zwemkleding in het begin nauwverwant was met de beha- en de korsetindustrie, evenals mannenkleding om te zwemmen om zo te zeggen intiem verbonden was met de ondergoedindustrie. In werkelijkheid is er vaak weinig verschil tussen ondergoed en zwemkleding behalve dan de manier waarop het wordt geadverteerd en verkocht.

Rond de eeuwwisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw werd wat in de stad naakt en obsceen was, plotseling aan het strand perfect gerechtvaardigd en toegestaan. Als we dit — als christenen — goed doordenken, kan deze verschuiving van straatkleding naar onderkleding als model zeer zeker niet worden verdedigd als een stap in de richting van ingetogenheid. Toch begon de Amerikaanse maatschappij openbare naaktheid als wettig te erkennen.

Waarom was de huid in Amerika tot in "moderne" tijden niet openbaar? Eenvoudig gezegd ontsprong onze cultuur in het algemeen aan een bijbelse kijk op de wereld en die hield een bedekken van het lichaam in. De natie is altijd een seculiere natie geweest, maar omdat de bijbel het belangrijkste boek was dat werd gelezen, had God Zijn invloed op onze cultuur.

Welke verandering in deze maatschappij bracht de huid in het openbaar? Het bewijs schijnt te zijn dat het christelijke morele besef en de daarmee gepaard gaande ingetogenheid die tot die tijd weerstand had geboden tegen openbare naaktheid, gewoon bezweek onder de groeiende publieke druk. Natuurlijk zat Satan achter dit alles en duwde dit voorwaarts. De stem van Gods woord werd langzaam maar zeker overstemd door de stem van een toenemend seculier medium — de mode-industrie — en de publieke opinie.

Daar deze natie nooit in zijn geheel christelijk is geweest, is de basis van onze cultuur voor ingetogenheid bijna geheel weggesleten. Zoals we allemaal weten werd de menselijke anatomie op een stoutmoedige, provocerende manier in een nieuw licht gezet. Daar de zwemkleding steeds kleiner en strakker werd, werd deze in toenemende mate erotisch. Dit ene kledingstuk maakte het mogelijk delen van de menselijke anatomie die voorheen verborgen werden, zichtbaar te maken en erotischer te maken. Het menselijke lichaam werd in het openbaar tentoongesteld op een manier die voorheen in de Amerikaanse cultuur ondenkbaar was.

Het conflict dat over zwemkleding uitbarstte, was niet gewoon een zaak van smaak. De metamorfose van het badkostuum dwong de maatschappij haar kijk op ingetogenheid opnieuw in overweging te nemen. Dit was een culturele oorlog en in het geval van christenen is het oorlog met geestelijke machten. Als natie veranderde onze bijbelse kijk van een bedekken van het lichaam in een exhibitionistische kijk van pronken met het lichaam. Helaas hebben de meeste mensen niets om mee te pronken, maar doen het toch. Het resultaat voor de rest van ons is dat we ervan walgen, dat we er onpasselijk van worden en dat we ons in verlegenheid voelen gebracht. Dat is droevig.

Laten we om dit punt te illustreren eens kort door de evolutie van Amerika's publiekelijk ontkleden in de twintigste eeuw gaan. In het eerste decennium werden de armen van de vrouw ontbloot. Al kan dit voor sommigen in deze tijd lachwekkend schijnen, dit was toen een grote verandering. De armen en schouders van de vrouw waren in het openbaar gewoonlijk bedekt. Deze verandering was echter nog maar het begin.

De controverse tussen het verbergen van het lichaam en het lichaam vertonen woedde verder in de 20-er jaren, toen de benen en de rug stapje voor stapje steeds meer werden ontbloot. Het decolleté verscheen in de 30-er jaren. In hun onbesuisd najagen van meer vrijheid en maximale blootstelling ontdeden de ontwerpers van zwemkleding zich van de overrok die standaard deel had uitgemaakt van de meeste vrouwelijke zwemkledij. Daar zowel mannen als vrouwen wilden pronken met hun gebruinde lichaam, werden de wettelijke verboden die gericht waren op de bescherming van de openbare zedelijkheid regelmatig uitgedaagd en bijna geheel aan de kant geschoven. Het publiek bood praktisch geen weerstand, knipte de kleren af en voegde zich bij de massa.

In de 30-er en 40-er jaren vond er een technisch wonder plaats dat werd gevolgd door een belangrijke verandering in het ontwerp van zwemkleding. Nieuwe vezels en weefsels maakten het mogelijk het lichaam eronder duidelijk te doen uitkomen. Deze weefsels maakten het mogelijk meer van de lijnen van het lichaam te doen uitkomen. Het lichaam dat onder de omvangrijke oude zwemkleding van het verleden verborgen werd, kwam nu letterlijk in het daglicht te voorschijn.

In 1935 verscheen er voor 't eerst een tweedelig badpak op de pagina's van modetijdschriften. Dit liet enkele centimeters vlees tussen de twee delen zien. Al waren er enkelen die dit gewaagde kledingstuk droegen, het kwam niet echt in de mode voor de 40-er jaren. Het kostte zo'n tien jaar voordat het publiek de moed had om dit tweedelig stel te dragen.

Tijdens de 40-er en 50-er jaren ging het tweedelig badpak het middenrif bloot laten. Ook was een badpak populair dat met gaten en openingen ontworpen was, om het middenrif en de zijkanten zichtbaar te maken. Dit badpak richtte zich op de heupen en werd strakker. Nogmaals, dit werd mogelijk gemaakt door nieuwe weefsels. Nu kon het lichaam eronder ruimschoots uitkomen, benadrukt en benut worden in adembenemende kostuums die strak op de huid aansloten, terwijl de ontwerpers ervan konden beweren dat het was "bedekt". Dit badpak werd bij de boezem steeds lager en aan de benen steeds korter. De meeste nieuwe badpakken hadden geen schouderbandjes. Blote schouders en nauwsluitende kleding rond het middel en de boezem vulden de kustlijn als een hoge vloed.

In deze periode waarin de zwemkledij zich richtte op de vormen van het lichaam, richtten de camera's van de mannen zich er ook op. Modellen glimlachten en ontblootten zich voor de media, hun lichamen versierden bijna ieder soort reclame. Jonge, aantrekkelijke vrouwen in badpak werden een standaard artikel voor de Amerikaanse handel; ze maakten deel uit van elke marketingactie, of dat nu voor auto's was of in politieke campagnes.

We halen Jeff Pollard nog eens aan:

De navel werd in de 60-er en 70-er jaren ontbloot. Daarna kwamen in de 70-er jaren de badpakken met hoog opgesneden heup. Ontwerpers ontblootten de dijen van de vrouw soms tot aan het middel, wat het Amerikaanse publiek met nog een erogene zone verblindde. Dit maakte het zogenaamde "ouderwetse" eendelige badpak erotischer dan ooit.

En met elk nieuw modeseizoen verschoven en manipuleerden de ontwerpers van zwemkleding de nieuwe weefsels dusdanig dat er alweer een ander deel van het lichaam werd onthult. Hun kleding riep in feite tot de toeschouwers: "Kijk hier! Kijk daar!"

En in de 80-er en 90-er jaren werden de uitingen nog radicaler, zoals riemen die de billen deden uitkomen en dun niet opgevuld materiaal dat de tepels liet uitkomen.

Jammer genoeg, heel jammer, heb ik gezien dat dit type kleding door vrouwen werd gedragen die op de sabbatdiensten verschenen, en ik werd daardoor diep in verlegenheid gebracht. Ik weet dat dat ook bij de overige mannen het geval was, omdat zij zoiets tegen mij hebben gezegd. Aangezien we voor God verschijnen, werd God misschien ook wel in verlegenheid gebracht.

Het is kristalhelder dat de scheppingen van ontwerpers van zwemkleding er opuit zijn zoveel menselijk vlees als maar mogelijk is, zichtbaar te maken. Toch blijven er in onze maatschappij nog enkele blijken van verlegenheid hangen. Zoals een geschiedkundige uit deze tijd schreef: "Zelfs in deze tijd, nu het lichaam een verkoopbaar product is geworden, kan het in het publiek verschijnen in een badpak een enerverende ervaring zijn."

Toen de zwemkleding met de nieuwe pasvorm in 1933 werd geïntroduceerd, werd het opdringerig aangeprezen als het antwoord op naaktzwemmen: "Geen enkel ander menselijk ontwerp kan ook maar die volkomen vrijheid benaderen, die perfectie van pasvorm, zowel in rust als in beweging, dat luchtige maar geheel wettige gevoel van niets te dragen."

Deze advertentie werd niet in de 60-er jaren geschreven en verscheen ook niet in Playboy magazine. Die was in 1933 te lezen in Harper's Bazaar! Zo werd de zwemkleding toen beschreven.

Meer dan honderd jaar heeft dit ene kledingstuk — het badpak — gediend als het meest belangrijke middel tot het openlijk ontkleden van Amerika. De geschiedenis laat duidelijk zien dat de visie van de producenten van zwemkleding vaak fel heeft gebotst met de wetten van het land — maar nog belangrijker, deze heeft ook fel gebotst met de heiligheid van God.

Besef dames, dat het niet mijn bedoeling is u te kleineren of in verlegenheid te brengen, daar de grote meerderheid van u heel ingetogen in kleding is. Ik geef u mijn complimenten hiervoor in een wereld waarin het zo moeilijk is gepaste kleding te kopen. Toen mijn vrouw ging winkelen om een jurk voor het Feest te kopen, gaf ze het op omdat ze gewoon niet iets kon vinden dat haar aanstond, iets dat geen diep uitgesneden halslijn had tot aan het decolleté. Ze kocht er geen voor het Feest.

Als jullie, tienermeisjes, het excuus gebruiken dat je niet iets kunt vinden om te dragen, dan moet je misschien iets gaan maken. Niets ingetogens kunnen vinden om te dragen is geen excuus om iets onbetamelijks te kopen en te gaan dragen. Ik weet dat het moeilijk is voor jullie. Ik heb twee dochters door hun tienerjaren heen moeten opvoeden en zij hadden hetzelfde probleem. Het is niet zo dat we niet met jullie meevoelen. Dat doen we wel. We vinden het heel jammer dat jullie moeten opgroeien in deze wereld en deze dingen het hoofd moeten bieden. Jullie staan echter allemaal aan de Schelfzee en jullie tieners moeten een beslissing nemen welke weg jullie zullen gaan. Gaan jullie in de zonde blijven, in Egypte, of trekken jullie mee met de Israëlieten door de Schelfzee om op een later moment gedoopt te worden? Gaan jullie God in je kleding verheerlijken? De beslissing ligt bij jullie. Dat is één ding dat God jullie geeft, die keus.

Als wij, als God ons roept, onszelf hebben verplicht Hem te aanbidden en ons aan Hem te onderwerpen, maken we een verbond met God. Op soortgelijke manier maakte Job een verbond met zowel zijn geweten als met zijn ogen. God is de Rechter en wij zijn daarom gehouden nergens met een wellustig of begerig oog naar te kijken, waardoor ons geweten besmet zou kunnen worden, of God door onze gedachten of handelingen als leden van Zijn kerk onteerd zou kunnen worden. Voor mannen is het heel moeilijk niet naar zulke dingen te kijken. Vrouwen hebben een verantwoordelijkheid om ons te helpen niet te kijken.

Job 31:1 Ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien?

Aangezien betekent hier "doelbewust kijken of staren". We zouden kunnen zeggen "te lang naar een jonge vrouw kijken" of op de verkeerde manier naar haar kijken.

De eerste deugd van zijn privéleven waar Job naar verwijst is kuisheid. Hij hechtte hier klaarblijkelijk een groot belang aan en aan het vermijden van het gevaar zich aan immoraliteit bloot te stellen. Hij had serieus besloten niet op de verkeerde manier aan jonge vrouwen te denken of zelfs maar te lang naar hen te kijken. Een verbond is iets dat een gewijd en verplichtend karakter heeft, en de kracht van zijn vastbeslotenheid was even groot alsof hij een plechtig verdrag had gesloten. Hij was vastbesloten niet in die kuil te vallen. De gekozen woorden hier brengen tot uitdrukking, dat Job er op de meest serieuze manier toe had besloten dat hij zijn ogen of gedachten niet zou toestaan hem in gevaar te brengen door op een ongepaste wijze een vrouw aan te staren.

Mannen en jongens in deze maatschappij staat hun werk al van te voren te wachten: het weerstaan van de verleidingen van de vrouw in deze wellustige maatschappij. Met de constante invloeden van de stijl van deze wereld en de onfatsoenlijkheid van pornografie, zien we een maatschappij die elk gevoel van fatsoen verloren heeft. Ik geloof dat we rustig kunnen zeggen dat we in een krankzinnige maatschappij leven. Veel tieners en jong-volwassenen in deze tijd proberen de onbetamelijkheid van de entertainers die ze bewonderen, na te bootsen. Het resultaat daarvan is een volk dat er in toenemende mate uitziet als prostituées, pooiers en leden van een bende.

Er is nog een psychologisch facet verbonden aan het verminderen van kleding vergeleken met totale naaktheid. De verpakking kan in het algemeen veel erotischer zijn dan pure naaktheid. Alison Lurie, schrijfster van The Language of Clothes, merkt op dat "sommige moderne schrijvers geloven dat het doelbewuste verbergen van zekere lichaamsdelen niet zijn oorsprong vond in een manier om seksuele interesse te ontmoedigen, maar als een sluw ontwerp om deze juist te stimuleren." Volgens deze kijk is kleding het fysieke equivalent van opmerkingen als: "Ik heb een geheim"; het is een plaagstoot, een uitnodiging. Het is zeker waar dat delen van de menselijke vorm die als seksueel prikkelend worden beschouwd, vaak op zo'n manier worden bedekt dat ze overdreven worden en ze de aandacht trekken. Ieder menselijk wezen dat zich ook maar enigszins bewust is van zijn of haar seksualiteit weet dit. Hetzelfde geldt voor korte rokken, strakke broeken, krappe topjes, heel korte broeken en een verscheidenheid aan kleding die het lichaam eronder verbergt en doet uitkomen.

We moeten allemaal wakker worden en beseffen dat de mode-industrie niet gelooft dat het principiële doel van kleding eruit bestaat het lichaam te bedekken. Zij geloven dat het principiële doel seksuele aantrekking is. Dit is de rechtstreekse tegenstelling van christelijke ingetogenheid. Het is in elk opzicht tegengesteld aan Gods ontwerp van kleding voor Adam en Eva. We moeten overeind komen en er aandacht aan schenken dat we op zo'n geweldige manier worden beïnvloed door onze maatschappij, en er weerstand aan gaan bieden. Wat ook maar voor niets goed is of slecht in zijn werking, wat ook maar in principe slecht is en wat ons ook maar van rechtvaardigheid en waarheid zou kunnen wegvoeren, daar moeten we ons oog niet op richten.

Psalm 101:3a ik stel geen schandelijke dingen voor mijn ogen;

De goden van de mode spreken door beelden op de grote en kleine schermen van Amerika en leggen beslag op haar collectieve verbeeldingskracht zoals geen enkel ander mediafenomeen in de geschiedenis heeft gedaan. De media, in het bijzonder televisie, hebben de manier waarop jongeren denken totaal veranderd. Vanwege zijn aansprekende en verleidelijke beelden is afgodendienst op subtiele, maar overtuigende manier volledig veranderd van stomme beelden van steen en kostbare metalen in levende iconen, die meer en meer vlees blootstelden. Toch was het schandelijkste voorbeeld van Hollywoods verbazingwekkende invloed op het denken van Amerika niet dat ze vrouwen verleidde zich uit te kleden, maar mannen. De apostel Paulus zegt ons dat Eva werd misleid, maar dat Adam haar met open ogen volgde. Evenals Adam hebben de Amerikaanse mannen de "Eva" van Hollywood in openbare naaktheid gevolgd. De volgende openbaring zou iedere man die naar deze preek luistert, tot nederigheid moeten brengen.

Kidweel en Steel schrijven in hun boek Men and Women het volgende over de 30-er jaren:

De boventorso werd het nieuwe aandachtspunt en mannelijke zwemmers die hun borst in het openbaar ontblootten verspeelden niet alleen hun waardigheid, maar liepen ook het risico te worden gearresteerd ... het "naakte" uiterlijk in zwemkleding maakte een bespotting van de wet. Apparel Arts meldde in 1932 dat "veel van de zwemmers in dat jaar ... zonder overhemd zwommen en alleen maar een zwembroek droegen."

Hoever zijn we gegaan? Het is verbazingwekkend. Ik moet toegeven dat ik zelf ook onwetend was over het meeste van dit totdat ik voor deze preek op onderzoek uitging. Ontwerpers van zwemkleding oefenden "modieus" druk uit op de mannen om topless te gaan zwemmen en boodden hun tweedelige badkleding aan. Dit "Depressiepak" zoals het werd genoemd, had een verwijderbaar hemd dat in de zwembroek kon worden gestopt, of eraan geknoopt, of met een rits eraan gekoppeld. Dit was geen klein geschil in de lange burgeroorlog over ingetogenheid. Martin en Koda zeggen in hun boek Splash:

Bijna drie decennia lang werd er aan de waterkant een oorlog gevoerd over fatsoen, besluit en gebod. In het vierde decennium veranderde de zwemkledij voor vrouwen maar weinig in termen van fatsoen, maar de borst van de man werd het nieuwe terrein van schermutselingen ... Hollywoods mannen gingen in de 30-er jaren al topless zwemmen (al werden de opnamen tot in de 50-er jaren wel geretoucheerd om de "beestachtigheid" van lichaamshaar te vermijden) en de landelijke trend die het fysieke tot uitdrukking bracht terwijl sensualiteit werd gesuggereerd volgde daar enthousiast op.

Met andere woorden toen ontwerpers van zwemkleding en hun Hollywood connecties de mannen onder druk zetten zich wat verder uit te kleden, ontdeden ze zich enthousiast van het bovenste deel van hun kleding en verloren zodoende ook hun mannelijkheid. Slechts enkelen van u zullen zich herinneren, dat toen Clark Gable de eerste man was die zijn overhemd uitdeed en in T-shirt op het scherm verscheen dat door de gehele natie schandalig werd gevonden.

De schuld voor deze staat van verval en liederlijkheid moet niet helemaal bij de vrouw worden gelegd, zoals vaak gebeurt. Het probleem ligt duidelijk bij de mannen op de preekstoel en in de huizen van deze natie. Met het in deze eeuw bijna verdwijnen van christelijke mannelijkheid zijn de Amerikaanse mannen verwijfde seksaanbidders geworden, die niet leiden maar worden geleid. Zij hebben hun iconen van het zilveren scherm in naaktheid gevolgd en niet de reinheid van Jezus Christus. Als zij de God van heiligheid hadden gevolgd en hun hart en hun ogen hadden beheerst, zoals hun door Gods geïnspireerde, geschreven woord wordt geïnstrueerd, dan zou de huidige wellustige cultuur hier in de Verenigde Staten op het publieke vlak niet bestaan en niet kunnen bestaan, zoals nu het geval is.

Toch wordt iedereen die zich tegen publieke naaktheid durft uit te spreken, snel uitgemaakt voor wettisch, Farizeeïsch en, het ergst van alles, voor fundamentalistisch. Ik kan het niet helpen dat ik me afvraag waar de mannen in de kerk zijn als hun vrouwen naar de kerkdiensten komen met dunne bovenkleding en beha's die niets aan de verbeelding van de andere mannen in de gemeente overlaat. Dames, als u geen man hebt die samen met u de dienst bijwoont, of alleenstaand bent, controleer dan alstublieft uw kleding door voordat u hierheen komt in een spiegel te kijken. Is uw blouse te strak en staat deze open? Bent u goed bedekt als u zit? Wat u in de spiegel ziet, zien wij ook! Vaders, controleert u de kleding van uw tieners?

Misschien moet ik zeggen, controleren wij vaders de kleding van onze tieners? Dat zou zo moeten zijn.

In een wereld die zoveel afleidingen kent en waarin wij het zo druk hebben, is het heel gemakkelijk zulke dingen als dit te verwaarlozen, omdat we allemaal door deze maatschappij worden geprogrammeerd samen met de rest van de wereld hierin af te glijden. Ik geloof dat het eind 60-er jaren was dat er in het Good News magazine een statistiek stond, waarin ze het verval van de wereld lieten zien en precies daar boven stond het verval in de kerk; dat liep er parallel aan en ging dezelfde richting uit. Het was nog niet zo erg maar het ging dezelfde richting uit. We moeten allemaal heel voorzichtig zijn dat we niet toestaan dat de wereld ons omlaag haalt.

Er was een tijd, iets minder dan zeventig jaar geleden, dat de wetten van deze natie stelden dat zwemmen in een zwembroek zonder overhemd naaktheid was. Wat een verandering! Hollywood heeft stap voor stap verscheidene generaties verleid tot naaktheid en wellustigheid. Er is niemand in deze ruimte, man noch vrouw, die geen denken heeft dat doortrokken is van sensuele beelden van lichamen gekleed in erotische zwemkleding — beelden die permanent in het geheugen zijn gebrand door televisiereclame, reclame in magazines, reclameborden en talloze andere media.

Enkele jaren geleden werd kinderen op de basisschool gevraagd hoe ze wisten wat populair was om naar school te dragen. De meesten zeiden: "Dat wat in een TV-reclame wordt gebracht." Het was eenvoudig genoeg te besluiten wat te dragen. Waar waren de ouders echter? Tragisch genoeg voor veel mensen hebben deze verleidelijke beelden hun wellustig hart verder gelokt in de dodelijke greep van verslaving aan pornografie.

In Ezechiël 16 zegt God Israël dat Hij hun daden op hun eigen hoofd zal "doen neerkomen" of hen "op dezelfde manier zal behandelen", en dat "gij niet naast al uw gruwelen deze schandelijke ontucht zal bedrijven". Ezechiël geeft een heel levendige beschrijving hoe God Israëls naaktheid aan al haar vorige "liefhebbers" zal laten zien.

Ezechiël 16:35-39 Daarom, hoer, hoor het woord des HEREN. 36 Zo zegt de Here HERE: Omdat uw eer prijsgegeven en uw schaamte ontbloot werd bij uw ontucht met uw minnaars en met al uw gruwelijke afgoden, en om het bloed uwer zonen die gij hun gegeven hebt, 37 daarom zie, Ik ga al de minnaars die gij behaagd hebt, bijeenbrengen, allen die gij hebt liefgehad zowel als allen van wie gij een afkeer gekregen hebt: Ik zal hen van alle kanten tegen u bijeenbrengen en Ik zal uw schaamte voor hen ontbloten, zodat zij heel uw schaamte zien. 38 Ik zal u richten naar wat men met overspeelsters en bloedvergietsters pleegt te doen; Ik zal u maken tot een voorwerp van bloedige grimmigheid en naijver. 39 Ik zal u in hun macht overgeven, zij zullen uw verhoging neerhalen en uw verheven plaatsen slechten, zij zullen u uw klederen uittrekken, uw sieraden wegnemen en u naakt en bloot doen staan.

Een ongekleed lichaam is niet alleen koud, maar een lichaam ontdaan van kleding en sieraden is een lichaam dat ontdaan is van de tekenen van sociale status en identiteit. Een naakt lichaam is geen teken van vrijheid zoals deze maatschappij probeert te bevorderen, maar een onberekenbaar verlies van positie en waardigheid.

Ezechiël 16:40-43 Zij zullen een menigte tegen u doen optrekken, die u zal stenigen en met zwaarden neerhouwen, 41 en ook uw huizen met vuur zal verbranden en gerichten aan u voltrekken ten aanschouwen van vele vrouwen. Ik zal u met de ontucht doen ophouden, en ook het loon van een hoer zult gij niet meer geven. 42 Daardoor zal Ik mijn grimmigheid tegen u tot bedaren doen komen en mijn naijver zal van u wijken; dan zal Ik tot rust komen en niet langer vertoornd zijn. 43 Omdat gij niet gedacht hebt aan de dagen van uw jeugd, maar door dit alles Mij tot toorn geprikkeld heb, zal Ik uw wandel op uw hoofd doen neerkomen, luidt het woord van de Here HERE. Want hebt gij niet naast al uw gruwelen deze schandelijke ontucht bedreven?

Natuurlijk is het geestelijke principe hier dat Israël geestelijke hoererij had bedreven met andere naties door haar onheilige allianties en geheime verdragen, waarbij ze de religies van die andere naties binnen haar poorten verwelkomde en de goden van die andere naties ook gingen aanbidden.

Jacobus stelt een deel van dit principe aan de orde als hij zegt:

Jacobus 4:4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

Als wij in die bodemloze put van de mode-ontwerpers vallen, dat zij ons ontkleden, dan zijn wij in vijandschap met God. Dat is een hele uitspraak, een heel ernstige zaak.

De Verenigde Staten hebben uitgeblonken in geestelijke hoererij met andere naties. Kijk maar eens naar de snelle toename van religies van overal uit de wereld die overal in de Verenigde Staten uit de grond opschieten. Als we echter naar de letterlijke kant van de tweezijdigheid hier kijken, zien we dat veel van de volken van Israël zichzelf blootstelden in wellust waarbij zij hun schaamte ontblootten. Ezechiël neemt geen blad voor de mond als hij Israël waarschuwt: "In uw onreinigheid is schandelijkheid ..." (Ezechiël 24:13, Statenvertaling). Dit type schandelijkheid is bitter en giftig, maar verlokkelijk voor hen die verdorven zijn door de lusten der verleiding. Naaktheid is een krachtig lokmiddel, denk maar aan de zonde tussen David en Batseba. Overspel en ontucht komen voort uit lust; zij gedijen bij een ongecontroleerd verlangen. Het proces wordt door de apostel Jacobus duidelijk tot uitdrukking gebracht:

Jacobus 1:14-15 Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. 15 Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.

Marcus legde Jezus' wijsheid vast betreffende de bron van immoraliteit en onbetamelijkheid.

Marcus 7:21-23 Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, 22 echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. 23 Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.

Daar zien we de ware bron, de ware plaats waar de zonde tot ontwikkeling komt: dat is in het hart.

Paulus herinnert ons aan het soort leven dat de wereld leidt, en dat het nodig is daar absoluut mee te kappen. De apostel Paulus weidt uit over de bron van immoraliteit en wellust. Let erop dat ook hij verwijst naar het denken en het hart.

Efeziërs 4:17-19 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 18 verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. 19 Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid.

In het Nieuwe Testament wordt het Griekse woord dat in vers 17 met ijdelheid is vertaald soms met afgodendienst in verband gebracht. Hier verwijst het voornamelijk naar ideeën die tot niets leiden, maar aan onverantwoordelijk gedrag ten grondslag liggen. Als iemand wordt verzocht en die persoon denkt er niet aan weerstand te bieden — dat is dat hij zijn denken niet heeft getraind om veelbetekenende gedachten te hebben in plaats van gedachten die tot niets leiden — dan zal hij zwichten voor de verzoeking; zal zijn verlangen zich er krachtig in mengen en hij zal zondigen.

Wellust in de vorm van pornografie voorziet in de verzoeking en trekt de van binnen sudderende verlangens naar de oppervlakte. In een decadente maatschappij dragen die begeerten de vrucht van afschuwelijke seksuele misdaden: overspel, homoseksualiteit, bestialiteit, verkrachting, het molesteren van kinderen en incest. Wellust verlaagt datgene wat God naar Zijn beeld schiep. Het verlaagt de mens die een weinig minder is gemaakt dan de engelen, tot het niveau van dieren. Dat is een belediging van de Here God; alles wat het verheerlijkt en bevordert is een directe en openlijke overtreding van Gods wet.

Na Genesis werd kleding een beeld voor zowel zondigheid als verlossing. Het was niet Gods bedoeling zondigheid te bedekken; het was Gods bedoeling de mens op een juiste en ingetogen manier te kleden en hem te laten zien hoe rechtvaardigheid aan te doen. Het was gewoon een type van het aandoen van rechtvaardigheid. Voor wat betreft zonde lezen we bijvoorbeeld in Psalm 73:6 over de arrogante goddelozen wier geweld hen omhult als een kleed en in Maleachi 2:16 over ontrouwe mannen die hun gewaad met geweldpleging overdekken. Jeremia klaagt over priesters die zo met bloed zijn bevlekt, dat niemand hun kleding kon aanraken als ze door de straten zwierven. Aan de andere kant zien we behoud uitgebeeld als een kledingstuk en God kleedt ons met dat type geestelijke kleding. Als we rechtvaardigheid aandoen of in andere woorden "rechtvaardig leven", is God degene die ons in feite kleedt met de mantel der gerechtigheid.

Jesaja 61:10 Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.

Psalm 132 zegt profetisch over de kerk het volgende:

Psalm 132:16 haar priesters zal Ik met heil [behoud] bekleden, haar vromen zullen vrolijk juichen.

Als een priester zijn gewone kleding aflegt en linnen kleding aantrekt om zijn religieuze taken te verrichten, dan duidt deze handeling op een wijding van de priester aan geestelijke verplichtingen. De priesterlijke kleding uitdoen betekent beëindiging van de gewijde verplichtingen en een terugkeer naar de normale routine.

De meest extreme vorm van ontdoen van kleding wordt tot uitdrukking gebracht in de zeer negatieve handeling van strippen, hetgeen duidt op onderwerping aan een wezen of leger met overweldigende kracht. In zekere zin stript iemand zichzelf als hij bepaalde kledingstukken uitdoet of kleding draagt die niet op juiste wijze bedekt. Hij laat blijken dat hij onderworpen is aan een bepaalde sterke macht en die sterke macht is dan Satan.

De kleding van Jozua, de hogepriester, wordt gebruikt om Gods vergeving van zonde uit te beelden. God Zelf beveelt Zijn engel om Jozua van zijn vuile kleding te ondoen.

Zacharia 3:1-5 Vervolgens deed Hij mij de hogepriester Jozua zien, staande voor de Engel des HEREN, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. 2 De HERE echter zeide tot de satan: De HERE bestraffe u, satan, ja de HERE, die Jeruzalem verkiest, bestraffe u; is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? 3 Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de Engel stond. 4 Toen nam deze het woord en zeide tot hen die vóór Hem stonden: Doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem: Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u feestklederen aan. 5 Ik nu zeide: Laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zetten zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een staatsiegewaad aan, terwijl de Engel des HEREN erbij stond.

Jozua staat gekleed in "vuile klederen" voor de Engel des HEREN, wordt door Satan beschuldigd en hoort de Engel aan toeschouwers bevelen hem zijn vuile klederen uit te trekken en hem "feestklederen" aan te trekken. Dit is in symbolische handelingen het verhaal van verlossing en behoud.

De Engel legt uit dat de handeling "een voorteken is van dingen die komen gaan", die verricht zullen worden door "mijn knecht, de Spruit", dat is de Messias.

Zacharia 3:6-9 Hierop vermaande de Engel des HEREN Jozua: 7 Zo zegt de HERE der heerscharen: Indien gij in mijn wegen wandelt en de door Mij opgedragen taak waarneemt, dan zult gij zowel mijn huis richten als mijn voorhoven bewaken, en Ik zal u doen verkeren onder hen die hier staan. 8 Hoor toch, gij hogepriester Jozua, gij en uw gezellen die vóór u zitten — zij zijn immers mannen die ten wonderteken dienen — voorwaar, zie, Ik zal mijn knecht, de Spruit, doen komen; 9 voorwaar zie, van de steen die Ik vóór Jozua neerleg — op die ene steen zijn zeven ogen — zal Ik zelf het graveersel graveren, luidt het woord van de HERE der heerscharen, en Ik zal op één dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen.

Dit is een beeld van wat God doet als Hij iemand behoudt. In de eerste plaats verwijdert Hij zonde. Daarna voegt Hij of rekent Hij — zoals we geïmpliceerd zien in vers 5 — Zijn eigen goddelijke gerechtigheid toe aan de zondaar die door genade behouden wordt. De handeling die veroorzaakt dat Jozua's zonde van hem wordt weggenomen, vertegenwoordigt rechtvaardiging. Gods vergeving is passend voor een rechtbank; deze is in iedere zin volledig legaal voor de hemelse rechtbank. Jozua's reiniging wordt in vers 9 op het land, dat zijn de mensen, het volk, toegepast; dit vers is bewijs dat hier niet alleen naar Jozua wordt gerefereerd. Deze verzen refereren ook naar de Israëlieten en Gods kerk.

Daarna moest Jozua gekleed worden met feestklederen — Gods vertegenwoordiger wordt in Gods gerechtigheid gekleed. Gods dienaar verwisselde zijn vuile klederen voor feestklederen. Het Hebreeuwse woord voor feestklederen in vers 4 wordt alleen hier gebruikt en in Jesaja 3:22. Ze duiden op reinheid, vreugde en heerlijkheid, maar de grootste betekenis ligt erin dat ze het herstel van Israël tot haar oorspronkelijke roeping symboliseren. Er is hier een tegenstelling: Jozua in vuile klederen vertegenwoordigt Israël als priester maar ontwijd en onrein; Jozua in feestklederen vertegenwoordigt Israëls toekomstige heerlijkheid door opnieuw tot het priesterlijke ambt te worden gewijd. God is de oorzaak van de verwijdering van zonde, uiteindelijk op basis van het bloed en het offer van Jezus Christus. Deze verlossing wordt volle werkelijkheid in het Koninkrijk van God, alwaar de heiligen als Christus' bruid, witte gewaden dragen, wat mogelijk is gemaakt door het bloed van het Lam. De kerk zelf is als een bruid die voor haar man versierd is. Ze is niet versierd in vuile klederen en ook niet in karige kleding — zeer zeker niet in zwemkleding — maar met feestklederen.

Er kunnen wel een oneindig aantal benaderingen zijn van kleding die God eert, geheel afhankelijk van een bepaalde cultuur. Wat we moeten vasthouden is het toepassen van deze onveranderlijke principes uit de Schrift op de almaar veranderende facetten van onze culturele omstandigheden. Ik heb het niet over situatie-ethiek. Ik heb het over het altijd blijven handhaven van Gods normen in welke cultuur dan ook, waarbij we in zeer beperkte mate ons daaraan aanpassen zodat we een goed voorbeeld geven van Gods manier van leven. In de bijbel is het normaal om moreel gedrag of karaktertrekken te vergelijken met diverse kledingstukken. Toen Job zijn leven opsomde, beweerde hij:

Job 29:14 met gerechtigheid bekleedde ik mij, en mijn recht bekleedde mij als mantel en hoofddoek;

Job zegt ons dat gerechtigheid en recht zijn kleding vormen; hij is ermee versierd. De apostel Petrus spoort ons aan "met ned


Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)